Oppiminen ja motivaatio -huippututkimusyksikkö

etusivun kuva

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Oppiminen ja motivaatio

Huippututkimusyksikön tavoitteena on luoda uusi, integratiivinen ja tutkittuun tietoon perustuva näkemys siitä, miten oppimisvaikeudet kehittyvät neurokognitiivisten ja motivationaalisten tekijöiden dynaamisessa vuorovaikutuksessa. Tällainen ymmärrys taas luo pohjaa oppimisvaikeuksien ehkäisylle sekä perhe- että kouluympäristöissä.

Lasten ja nuorten oppimisvaikeudet ovat yleisiä ja johtavat usein ongelmiin paitsi myöhemmällä koulutusuralla myös muilla elämänalueilla kuten työssä. Tutkimusalueen ongelmana on kuitenkin tehdyn tutkimuksen pirstaleisuus. Vaikka oppimisvaikeuksien neuropsykologista taustaa on tutkittu suhteellisen paljon ja oppimisvaikeuksien takana olevia motivaatiotekijöitä jonkin verran, näitä kahta näkökulmaa ei ole juurikaan pyritty teoreettisesti ja empiirisesti integroimaan. Tällainen integraatio on huippututkimusyksikön keskeinen tavoite. Kognitiivisen ja neuropsykologisen näkökulman yhdistäminen motivaatiopsykologiseen teoriaan oppimisesta antaa uuden ja erinomaisen pohjan tutkia, miten oppimisvaikeudet syntyvät koulu- ja perheympäristöissä ja millaisia vaikutuksia niillä on myöhempään koulu-uraan. 

Integratiiviseen näkökulmaan oppimisesta ja oppimisvaikeuksista pyritään yhdistämällä kaksi aiemmin erillisesti toiminutta ryhmää, joista toinen on keskittynyt oppimisvaikeuksien neuropsykologisen perustan selvittämiseen (H. Lyytisen ryhmä) ja toinen motivaation merkitykseen oppimisessa ja oppimisvaikeuksissa (J.-E. Nurmen ryhmä).  Näiden kahden ryhmän lisäksi huippututkimusyksikköön kuuluu tutkijoita monista muista tutkimusteeman kannalta keskeisistä tieteistä ja näkökulmista. Näiden tutkijoiden tausta on kognitiivisessa psykologiassa, erityispedagogiikassa, kasvatustieteissä, opettajakoulutuksessa, esikouluikäisten kasvatuksessa, genetiikassa, sosiaalipsykologiassa ja tilastotieteessä.

Huippututkimusyksikkö koostuu kolmesta erillisestä integroituneesta tutkimusryhmästä.
Ryhmien teemoina ovat:

  • I Perhe, koulu, motivaatio ja oppiminen;
  • II Oppimisvaikeuksien ja vähäisen oppimismotivaation preventiiviset interventiot; sekä
  • III Motivaatio, oppimisvaikeudet ja myöhemmät koulutusurat.

In English