Psykologian laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

HYPE – Hyvinvointia perheille

Essi Sairanen, Tero Myllymäki, Päivi Lappalainen ja Raimo Lappalainen

Yhteyshenkilö: Essi Sairanen essi.sairanen@jyu.fi 040 805 4517

 

Tutkimuksen tavoitteena on edistää ensimmäistä lastaan odottavien perheiden terveellisiä elintapoja ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kehittää perheiden käyttöön soveltuvia itsearviointivälineitä ja äitiysneuvolan terveydenhoitajien työtä helpottavia menetelmiä. Lisäksi tavoitteena on kehittää sähköisen potilastietojärjestelmän käytettävyyttä terveysneuvonnassa. Hankkeen pitkäaikaisena tavoitteena on edistää koko perheen terveellisiä elintapoja raskauden aikana, ja ehkäistä keskeisimpien elintapoihin kytkeytyvien terveysongelmien syntymistä niin vanhemmilla kuin lapsellakin. Keskeistä on vaikuttaminen koko perheen, myös puolison, elintapoihin.

 

Tutkimusryhmämme on vastuussa tutkimuksen Mieli joustavaksi –interventioryhmästä. Mieli joustavaksi -interventioryhmässä interventio perustuu hyväksymis- ja omistautumisterapian menetelmiin, joiden tavoitteena on lisätä henkilön psykologista joustavuutta ja elämänlaatua sekä auttaa tutkittavia tekemään hyvinvointia edistäviä valintoja. Äidit saavat käyttöönsä puhelimen, jossa on mobiilisovellus (OIVA). Mobiilisovellus sisältää erilaisia harjoituksia teksteinä, äänitteinä ja videoina sekä tietoa harjoituksissa opittavista taidoista ja menetelmistä. Sovelluksen harjoitukset kehittävät tietoista läsnäoloa ja ajatusten ja tunteiden käsittelemistä sekä auttavat kirkastamaan omia arvoja. Mobiilisovellus ohjaa käyttäjää itsenäisessä harjoitusten tekemisessä ja antaa käyttäjälle automaattisesti muistutuksia harjoitusten tekemisestä.

 

HYPE - Welfare for families

 

The aim of the research is to improve healthy lifestyles and overall well-being of families expecting their first child, and to develop self-assessment tools for families. In addition, the aim is to develop usability of an electronic health record and other methods to support work of the maternity clinic nurses. Long-term goal of the project is to promote healthy lifestyle of the whole family during pregnancy, and to prevent diseases originating from poor lifestyles. The idea is to influence the whole family, including a spouse.

 

Our research group is responsible for the Flexible Mind -intervention group. Flexible Mind -intervention is delivered with mobile phone application (OIVA) and it is based on acceptance and commitment therapy methods. The application aims to increase person's psychological flexibility and quality of life, and to assist in making choices that promote well-being. The mobile application includes a variety of exercises in a form of text, audio and video, as well as information about the skills and methods learned through exercises. Exercises of the application develop mindfulness skills, being present at the moment and processing of thoughts and feelings, and help to clarify own values. The mobile application subtly guides the user in exercises, and automatically reminds the user to practice.