Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Filosofia

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Filosofia

etusivu.jpg

 

Filosofian tutkimuskohteena on koko todellisuus. Filosofia ei ole varsinaisesti empiirinen tiede, vaan se käsittelee keskeisiä kysymyksiään kuten olemista, hyvyyttä, tietämistä, toimintaa, merkitystä, aikaa tai kokemusta ennen muuta käsitteellisesti ja argumentatiivisesti. Havaintoihin tai kokemuksiin filosofiassa vedotaan esimerkinomaisesti. Tällaiset tutkimusmenetelmät eivät varsinaisesti tuota uutta tietoa maailmasta, eikä se ole filosofian harjoittamisen tarkoituskaan.

Filosofian opiskelu luo valmiuksia jäsentää asioita käsitteellisesti, ajatella kriittisesti ja keskustella monimutkaisistakin kysymyksistä selkeästi ja järkiperäisesti. Työllistyminen tutkinnon jälkeen perustuu yleensä juuri tällaisiin hyvin monialaisesti sovellettaviin taitoihin. Noin kolmasosa Jyväskylässä tutkinnon suorittaneista saa aineenopettajan kelpoisuuden. Yhteiskunnan ja kulttuurin monimutkaistuminen sekä muutosvauhdin kasvu lisäävät juuri sellaisten yleisten ajatuksellisten valmiuksien tarvetta, joita filosofian opinnot antavat.

Filosofian opinnoissa perehdytään filosofian keskeisiin kysymyksiin, alan pitkään ja rikkaaseen perinteeseen sekä erilaisiin filosofian nykysuuntauksiin. Opinnot on jäsennetty filosofian keskeisiin aloihin: filosofian historiaan, filosofiseen ihmistutkimukseen, etiikkaan, poliittiseen filosofiaan, logiikkaan, tietoteoriaan ja ontologiaan. Opintojen edetessä opiskelija voi yhä enemmän keskittyä yhteen tai useampaan filosofian erityisalaan. Oppiaineen esittely

Filosofian yksikkö vastaa myös elämänkatsomustiedon opintokokonaisuudesta,  etiikan opintokokonaisuudesta sekä 1.9.2014 alkaen uudesta filosofian ja politikan teorian klassikot -opintokokonaisuudesta (vastuu yhdessä valtio-opin kanssa).