Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Sosiaali- ja psykogerontologia

Sosiaali- ja psykogerontologia

RSS-feed

Ajankohtaista sosiaali- ja psykogerontologiassa

Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden perehtyä sosiaali- ja psykogerontologian - sosiologisen ja psykologisen ikä- ja ikääntymistutkimuksen – perusteisiin, teorioihin, keskusteluihin ja tutkimukseen. Opintokokonaisuus on avoin kaikille opiskelijoille, ja sen voi ottaa sivuaineena osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa.

Opintokokonaisuudessa tarkastellaan ikääntymistä, elämänkulkua, ikä- ja elämänvaiheita, erityisesti vanhenemista ja vanhuutta, sekä ikääntyvää yhteiskuntaa. Opintojaksoissa käsitellään muun muassa kysymyksiä, mitä ikä on, millaisia merkityksiä iällä ja ikääntymisellä on yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatasolla sekä miten ikää käytetään perusteena erilaisille toiminnoille yhteiskunnassa. Erityisesti tarkastelukohteina ovat suomalainen ikääntyvä yhteiskunta ja sen kehityssuunnat.

Opiskelija oppii tuntemaan sosiaali- ja psykogerontologian peruslähtökohtia ja -käsitteistöä. Opiskelija oppii opintokokonaisuuden käytyään arvioimaan ja soveltamaan sosiologisen ja psykologisen ikätutkimuksen keskeisiä teorioita, menetelmiä ja tutkimuskohteita sekä oppii hahmottamaan suomalaisen ikääntyvän yhteiskunnan tilannetta ja kehitystrendejä.

  • Huom! Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuus on poistumassa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opetussunnitelmasta. Sen tilalla järjestetään syksystä 2014 alkaen uusi Ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen opintokokonaisuus 25-30 op. Uudet opintojaksot löytyvät Ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen opetusohjelmasta, ks. linkki alla. Opintokokonaisuuden laajuus on 25-30 op, jakso SOSA406 on pakollinen, muista jaksoista suoritetaan väh. 20 op. Lisätietoja YTK:n uudesta opinto-oppaasta 2014-2017, joka julkaistaan kesän aikana.
  • Keskeneräinen Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuus on mahdollista täydentää valmiiksi ensi syksyn aikana suorittamalla puuttuvat SOP-opintojaksot Ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen IKA-opintojaksoilla, ks. vastaavuustaulukko.
  • Vastaavuustaulukko
    • Tiedekunnan kaikki opiskelua koskevat tiedot löytyvät kohdasta Opiskelu.