Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Sosiaali- ja psykogerontologia

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Sosiaali- ja psykogerontologia

Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden perehtyä sosiaali- ja psykogerontologian - sosiologisen ja psykologisen ikä- ja ikääntymistutkimuksen – perusteisiin, teorioihin, keskusteluihin ja tutkimukseen. Opintokokonaisuus on avoin kaikille opiskelijoille, ja sen voi ottaa sivuaineena osaksi kandidaatin tai maisterin tutkintoa.

Opintokokonaisuudessa tarkastellaan ikääntymistä, elämänkulkua, ikä- ja elämänvaiheita, erityisesti vanhenemista ja vanhuutta, sekä ikääntyvää yhteiskuntaa. Opintojaksoissa käsitellään muun muassa kysymyksiä, mitä ikä on, millaisia merkityksiä iällä ja ikääntymisellä on yksilö-, ryhmä- ja yhteiskuntatasolla sekä miten ikää käytetään perusteena erilaisille toiminnoille yhteiskunnassa. Erityisesti tarkastelukohteina ovat suomalainen ikääntyvä yhteiskunta ja sen kehityssuunnat.

Opiskelija oppii tuntemaan sosiaali- ja psykogerontologian peruslähtökohtia ja -käsitteistöä. Opiskelija oppii opintokokonaisuuden käytyään arvioimaan ja soveltamaan sosiologisen ja psykologisen ikätutkimuksen keskeisiä teorioita, menetelmiä ja tutkimuskohteita sekä oppii hahmottamaan suomalaisen ikääntyvän yhteiskunnan tilannetta ja kehitystrendejä.

  • Huom! Sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuus (ops 2011-2014) on poistunut yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 2014-2017 opetussuunnitelmasta. Sen tilalla järjestetään syksystä 2014 alkaen Ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen opintokokonaisuus 25-30 op.
  • Keskeneräinen sosiaali- ja psykogerontologian opintokokonaisuus on mahdollista täydentää valmiiksi 31.12.2014 mennessä korvaamalla puuttuvat SOP-opintojaksot Ikäkausien ja elämänkulun tutkimuksen vastaavilla IKA-opintojaksoilla, ks. vastaavuustaulukko.
  • Vastaavuustaulukko