Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laatukäsikirja

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laatukäsikirja

Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan laatukäsikirja. Versio 2.1 Dekaanin hyväksymä 30.3.2010.

Käsikirja (versio 2.1.) pdf-muodossa

Esipuhe laatukäsikirjaan

Tässä laatukäsikirjassa kuvataan Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan toimintaa ja laadunvarmistusta. Kuvauksessa keskitytään tiedekunnan, sen laitosten ja yksiköiden roolien mukaisesti tutkimukseen, koulutukseen ja yhteiskunnallisiin tehtäviin ja niihin liittyviin strategisiin linjauksiin ja johtamiseen.

Tiedekunnan laatukäsikirjan tarkoituksena on antaa lukijalle yleiskuva tiedekunnan toiminnasta ja laadunvarmistuksesta. Käsikirja sisältää viittauksia ja linkkejä yliopiston, tiedekunnan ja laitosten verkkosivuilla oleviin yksityiskohtaisiin säädöksiin, ohjeistuksiin, toiminnan kuvauksiin ja prosessikuvauksiin.

Käsikirjaa tehtäessä yhtenä tarkoituksena on ollut koota luettavaan muotoon käytännön tietoa tiedekunnan toiminnasta uuden henkilökunnan ja uusien opiskelijoiden perehdyttämistä varten. Lähivuosina saadaan kokemuksia siitä, kuinka käsikirja toimii tässä suhteessa. Ajatuksena on myös, että ulkopuoliset tahot, kuten vierailijat ja yhteistyökumppanit saavat käsikirjasta hyvän yleiskuvan tiedekunnan toiminnasta ja pystyvät arvioimaan sen perusteella sen toimintaa ja laadunvarmistusta.

Laadunvarmistus on osa tiedekunnan toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Laatukäsikirjan kokoamisen ja julkaisemisen toivotaan kannustavan kaikkia tahoja tiedekunnan ja laitosten toiminnan arvioimiseen, palautteen antamiseen ja sitä kautta toiminnan edelleen kehittämiseen.

Laatukäsikirja on tehty kokoamalla pääasiassa virkamiestyönä laadun varmistamiseen tiedekunnassa liittyviä käytänteitä ja dokumentteja. Tekoon on osallistunut tiedekunnan kanslian sekä laitosten työryhmiä. Laadunvarmistusjärjestelmän kuvaamisen perustana on Jyväskylän yliopiston käyttöönottama CAF (Common Assessment Framework) -arviointimalli, joka on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointimalli.

Dekaani on hyväksynyt käsikirjan version 2.1. 30.3.2010.

Palaute osoitetaan: Amanuenssi Niina Simanainen, Y353, niina.j.simanainen@jyu.fi, 014 260 3106.

Yleistä tietoa yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta

Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa (myöhemmin "tiedekunta") on kaksi koulutusalaa ja kaksi laitosta: psykologian ala, jolla toimii Psykologian laitos ja yhteiskuntatieteellinen ala, jolla toimii Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI). Tiedekunnan koulutusalat tarjoavat opiskelijoille monitieteisen mahdollisuuden perehtyä sekä ihmisen kehitykseen ja toimintaan että yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintatapoihin niiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tiedekunta sitoutuu eurooppalaisen yliopistolaitoksen perinteikkääseen, laaja-alaiseen humanistiseen arvoperustaan ja globaaliin yhteiskuntavastuuseen. Tiedekunnan toiminta edistää ihmisen, luonnon, kulttuurin, talouden ja teknologian suotuisaa kehittymistä korkeatasoisen tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen keinoin.

Tiedekunnassa opiskelee noin 2000 perustutkinto-, jatko-, ja täydentäviä opintoja tekevää opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa työskentelee noin 180.

Tiedekunnan toimintaa johtaa dekaani ja varadekaani, laitoksia johtavat laitosten johtajat, laitosten varajohtajat ja pedagogiset johtajat, oppiaineita nimetyt pääedustajat sekä tiedekunnan kansliaa hallintopäällikkö ja opintoasiainpäällikkö. Monijäsenisinä toimieliminä tiedekunnassa toimivat tiedekuntaneuvosto ja laitosten (YFI/PSY) laitosneuvostot.

Laitokset ja erillisyksiköt

Psykologian laitoksella tehdään kansainvälisesti merkittävää tutkimusta (yksi huippututkimusyksikkö) sekä annetaan uusimpaan tietoon perustuvaa opetusta psykologian alan ammatteihin valmistuville.

Psykologian laitoksen tutkimuskohteena on ihmismielen perusteiden ja kehityksen tutkimus. Tavoitteena on kehittää interventioita, joilla tuetaan kehitystä ja oppimista sekä psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä. Psykologian laitoksen tutkimusstrategia perustuu seuraaviin kolmeen pääsuuntaukseen: 1. Koko elämänkaaren kattava kehityksellinen lähestymistapa, joka käsittää  persoonallisuuden kehityksen, motivationaalisen kehityksen, kielen kehityksen, oppimisen, oppimisvaikeuksien, erityisesti dysleksian, ja muistin sekä niiden hermostollisen perustan tutkimuksen. 2. Psykoterapian ja terapeuttisten hoitojärjestelmien tutkimus, sisältäen hoito-prosessien, tuloksellisuuden ja yhteistyöverkostojen tutkimuksen. 3. Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus, joka kohdistuu erityisesti työhyvinvoinnin ja -terveyden tutkimukseen.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (YFI) on luonteeltaan tieteiden rajoja ylittävä monitieteinen kokonaisuus, johon kuuluu kaksi huippututkimusyksikköä, kuusi oppiainetta, neljä maisteriohjelmaa ja Perhetutkimuskeskuksen johtajan virkaan liittyvä professuuri.

Yhteiskuntatieteellisen alan omaleimaisuus muodostuu siitä monipuolisuudesta, jolla yhteiskunnallinen ja filosofinen tutkimus yhdistyvät. Keskeisinä tutkimuskohteina ovat 1) toimijuus, hyvinvointi ja hyvä elämä, 2) poliittisuus, poliittinen ajattelu ja käsitteet 3) rakenteet, yhteiskunnan muutos ja hallinnan politiikat. Vahvaan perustaan empiirisessä tutkimuksessa liittyy pyrkimys osallistua käynnissä olevaan poliittiseen keskusteluun yhteiskunnasta, valtiosta ja hyvän elämän edellytyksistä.

Tiedekunnan alaisuudessa toimii lisäksi Ihmistieteiden metodikeskus (IHME) ja  Perhetutkimuskeskus.

Ihmistieteiden metodikeskus tarjoaa Jyväskylän yliopiston jatko-opiskelijoille metodikoulutusta, joka sisältää:

  • yleistieteellisiä kursseja
  • menetelmäkoulutusta (laadulliset ja määrälliset menetelmät sekä niiden yhdistelmät) sekä
  • työelämätaitoja ja urasuunnittelua koskevia kursseja.

Perhetutkimuskeskukseen sijoittuu monitieteinen, tieteiden välinen ja kansainvälisesti arvostettu perhetutkimus ja jatkokoulutus. Perhetutkimuskeskus on keskeinen toimija yliopiston yhteisessä Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt osaamiskeskittymässä.

Organisaatiokaavio tiedekunnasta ja sen laitoksista.

Tiedekunnan ja laitosten rakenne- ja laajuustietoja löytyy julkaisusta Tilastotietoa Jyväskylän yliopistosta.