03.09.2018

Digipalvelut - kehittäminen

Digipalvelut kehittää laaja-alaisesti järjestelmiä, ohjelmistoja ja palveluita Jyväskylän yliopiston toiminnan tueksi.

Digipalveluilla on neljänlaista kehitystoimintaa:

 1. Laajoja, TTS:aan kirjattuja kehittämisprojekteja kullekin vuodelle
 2. Muita kehitysprojekteja
 3. Jatkuvaa, olemassa olevien palveluiden kehittämistä
 4. Sisäisen toiminnan tai taustajärjestelmien kehittämistä

HUOM! Syksystä 2018 alkaen Digipalveluiden ohjelmistokehitystä aletaan viedä eteenpäin DUO-ohjausmallin mukaisesti, SAFe-viitekehystä (Scaled Agile Framework) mukaillen.

Tarkoituksena on lisätä toimintaa aiempaa enemmän läpinäkyvyyttä ja rakenteista järjestelmällisyyttä. Mukaan otetaan vahvasti myös muut sidosryhmät.

Lisätietoja Minna Heikkilä, minna.e.heikkila@jyu.fi

1. TTS-ta­son ke­hit­tä­mis­pro­jek­tit 2018

2. Mui­ta ke­hi­tys­pro­jek­te­ja 2018

 • TESLA -hanke - Koppa LTI -integraatio - TOTEUTETTU 03/2018
 • JYX-julkaisuarkiston alustan uudistaminen - TOTEUTETTU 05/2018
 • Erillisiä, vuoden mittaan tarkentuvia kehitysprojekteja, mm. kyselysovelluksia, www-sivustoja, jne.

 

3. Jat­ku­va ke­hi­tys ole­mas­sao­le­viin pal­ve­lui­hin

4. Si­säi­sen toi­min­nan tai tausta­jär­jes­tel­mien ke­hit­tä­mis­tä

Tämä tarkoittaa yleisesti ottaen kahta asiaa:

 • "Lisää ATK:ta ATK:hon" - Automatisoidaan toistuvia prosesseja. Mitataan automattisesti järjestelmien kävijämääriä, suorituskykyä, virhetilanteita. Rakennetaan kehitys- ja tuotantoympäristöjä, joissa automaattitestit parantavat laatua ja joissa voidaan lyhyellä syklillä tuoda uusia ominaisuuksia käytössä oleviin palveluihin ilman pitkiä huoltokatkoja (tai katkoja ylipäätään)
 • DevOps, ketterä kehitys
 • Ylläpitävää kehitystä
 • Muutetaan toimintakulttuuria modernimmaksi