07.06.2018

Executive MBA koulutus

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Avance-johtamiskoulutus, tietosuojailmoitus


Mi­hin tar­koi­tuk­siin hen­ki­lö­tie­to­ja­si käy­te­tään ja mikä on kä­sit­te­lyn oi­keus­pe­rus­te?

Avance-johtamiskoulutus järjestää kansainvälisesti akkreditoitua Executive MBA-koulutusta sekä muuta johtamiskoulutusta. Tallennamme tietoa koulutukseen osallistuvista, koulutuksesta valmistuneista (EMBA-alumnit) ja koulutuksesta kiinnostuneista.   Henkilötietojasi käytetään Executive MBA -opintojen opintohallinnollisten tehtävien hoitamiseen ja opintoihin liittyvään yhteydenpitoon, ohjaukseen sekä tiedottamiseen. Tietoja käytetään myös Avance-johtamiskoulutuksen tapahtumien järjestämiseen, markkinointi- ja muuhun asiakasviestintään. Henkilötietojen pohjalta laaditaan yhteenvetoja ja tietoja käytetään tiedonsiirtoihin, tilastoihin sekä suunnittelun ja seurannan apuvälineenä.

Näiden käsittelytoimien oikeudelliset perusteet ovat tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) artiklan 6.1 c) sopimus ja f) eli käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (asiakassuhde), jonka perusteella tietoja käytetään viestintään, markkinointiin ja tilastointiin.

Yliopisto on sitoutunut keräämään ja käsittelemään henkilötietojasi oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla ja noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettua lainsäädäntöä. Tämä tietosuojatiedote kuvaa, miten yliopisto hallinnoi henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti.

Mitä hen­ki­lö­tie­to­ja kä­sit­te­lem­me?         

Avance-johtamiskoulutuksen asiakas- ja opintorekisteriin tallennetaan henkilön nimi, syntymäaika/henkilötunnus, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, yritys ja asema, yrityksen osoitetiedot sekä laskutustiedot. Rekisteriin tallennetaan opintoja koskevat suoritukset sekä opintosuunnitelma. Henkilötiedot tulevat henkilöltä itseltään tai hänen yrityksensä edustajalta nettisivun ilmoittautumislomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse.

Ke­nel­lä on pää­sy hen­ki­lö­tie­toi­hi­si?

Avance-johtamiskoulutuksen henkilöstö käsittelee henkilötietojasi opintohallinnollisten tehtävien hoitamiseksi (mm. nimi- ja yhteystiedot, ilmoittautuminen, opinto-oikeus, opintosuoritustiedot, opintoneuvonta ja -ohjaus) sekä tiedotuksessa ja markkinointiviestinnässä. Opetuksessa käytetään erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä ja –alustoja, joihin tallentuu henkilötietoja.

Henkilötietoihin on pääsy Avance-johtamiskoulutuksen henkilöstöllä sekä niillä Jyväskylän yliopiston IT-palveluiden työntekijöillä, joilla on pääsy palvelimelle. CRM portaalin tuottajalla (CRM Service Oy) on pääsy tietoihin. Osapuolten kesken on tehty tietosuoja-asetuksen edellyttämä tietojenkäsittelysopimus. 

Asiakassuhteiden hoitamisen ja markkinointiviestinnän välineenä käytössämme on uutiskirjetyökalu (www.postiviidakko.fi) jossa tietojasi säilytetään ja käsitellään henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen takana. Osapuolten kesken on tehty tietosuoja-asetuksen edellyttämä tietojenkäsittelysopimus. Henkilötietoja (nimi, yritys, sähköpostiosoite) siirretään kolmannelle osapuolelle silloin, jos se on koulutuksen vuoksi välttämätöntä. Jos henkilö on kirjautunut CRM-opintoportaalin käyttäjäksi, hän näkee omat henkilötietonsa profiilisivultaan, jossa osaa tiedoista voi myös muokata. Henkilö voi myös tarkistaa omat tiedot, mukaan lukien henkilötietoihin liitetyt koulutusosallistumiset ja -suoritukset (opintorekisteriote).

Siir­re­tään­kö hen­ki­lö­tie­to­ja­si EU/ETA alu­een ul­ko­puo­lelle ja kuin­ka tie­don­siir­rot on suo­jat­tu?

Henkilötietojasi ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Kuin­ka kau­an hen­ki­lö­tie­to­ja­si kä­si­tel­lään ja ar­kis­toi­daan­ko tie­dot?

Henkilötietoja käsitellään ja arkistoidaan Jyväskylän yliopiston arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Suos­tu­muk­sen pe­ru­mi­nen tai kiel­to-oi­keu­den käyt­tä­mi­nen

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn milloin tahansa laittamalla sähköpostiviestin yliopiston kirjaamoon, kirjaamo@jyu.fi Uutiskirjeen voit perua milloin tahansa uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä tai laittamalla viestin emba@jyu.fi

Mil­lai­sia oi­keuk­sia si­nul­la on re­kis­te­röi­ty­nä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla)
  • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille jolle tietoja on edelleen luovutettu
  • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta
  • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa
  • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Mi­ten voit käyt­tää oi­keuk­siasi?

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista.

Ylei­nen ku­vaus tek­ni­sis­tä ja or­ga­ni­sa­to­ri­sis­ta suo­ja­toi­mis­ta

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.

Manuaaliset aineistot säilytetään ja suojataan siten, etteivät ulkopuoliset niitä näe ja siten, ettei niitä voida vahingossa tai laittomasti hävittää, muuttaa, luovuttaa, siirtää tai muutoin laittomasti käsitellä. Vanhentuneet asiakirjat hävitetään silppuamalla.

Sähköiset aineistot säilytetään yliopiston alaisilla palvelimilla ja niihin on pääsy vain asianmukaisen käyttäjätunnuksen saaneilla. Yliopiston koneet sekä tietokannat on suojattu salasanalla.

Yh­teys­tie­dot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Avance-johtamiskoulutus vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Johtaja Ari Manninen, +358 40 586 8887, ari.manninen(at)jyu.fi

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297