Filosofia

 Revolution.jpg

Filosofia jäsentää suhdettamme todellisuuteen kokonaisuudessaan. Filosofia ei ole varsinainen empiirinen tiede, vaan se käsittelee keskeisiä kysymyksiään kuten olemista, hyvyyttä, tietämistä, totuutta, toimintaa, merkitystä, aikaa tai kokemusta ennen muuta käsitteellisesti ja argumentatiivisesti. Se palvelee kuitenkin myös erityistieteitä selventämällä niiden peruskäsitteitä ja niihin liittyviä peruskysymyksiä, kuten tieteellisen tiedon luonnetta, mahdollisuuksia, metodologiaa ja rajoja sekä pätevän päättelyn ja perustelemisen ehtoja.   

Jyväskylässä tehtävä filosofian tutkimus on perinteisesti painottunut filosofiseen ihmistutkimukseen sanan laajimmassa merkityksessä: yhdistäviä aiheita ovat erityisesti inhimillinen kokemus, inhimilliset kyvyt ja ihmisten muodostamat yhteisöt. Yksikkö tunnetaan maailmalla korkeatasoisesta tutkimuksesta erityisesti fenomenologian, filosofian historian, kriittisen teorian ja yhteiskuntafilosofian aloilla. Yksikön tutkijat ovat panostaneet myös monitieteellisten teoreettisten tutkimusmenetelmien kehittämiseen ja osallistuneet mm. tasa-arvoa ja koulutusta koskeviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

Filosofian opinnoissa perehdytään filosofian keskeisiin kysymyksiin, alan pitkään ja rikkaaseen perinteeseen sekä erilaisiin filosofian nykysuuntauksiin. Opinnot on jäsennetty filosofian keskeisiin aloihin: filosofian historiaan, etiikkaan, yhteiskuntafilosofiaan, logiikkaan, tieto- ja tieteenteoriaan sekä metafysiikkaan. Opintojen edetessä opiskelija voi yhä enemmän keskittyä yhteen tai useampaan filosofian erityisalaan.

Filosofian opiskelu luo valmiuksia jäsentää asioita käsitteellisesti, ajatella kriittisesti ja keskustella monimutkaisistakin kysymyksistä selkeästi ja järkiperäisesti. Yhteiskunnan ja kulttuurin monimutkaistuminen sekä muutosvauhdin kasvu lisäävät juuri sellaisten yleisten ajatuksellisten valmiuksien tarvetta, joita filosofian opinnot antavat. Työllistyminen tutkinnon jälkeen perustuu yleensä juuri tällaisiin hyvin monialaisesti sovellettaviin taitoihin. Noin kolmasosa Jyväskylässä tutkinnon suorittaneista saa aineenopettajan kelpoisuuden. Erilaisten tutkimus-, opetus- ja asiantuntijatehtävien lisäksi filosofiaa opiskelleet ovat sijoittuneet mm. viestinnän ja taidealan tehtäviin sekä yhä useammin myös itsenäisiksi yrittäjiksi esimerkiksi konsultointi-, koulutus- ja työnohjausaloille.

Filosofian henkilökunta