Sosiologia

Sosiologia on yleinen yhteiskuntatiede, eli sen tarkasteltavana ovat yhteiskunnalliset ilmiöt kaikessa moninaisuudessaan. Sosiologia erittelee niitä piirteitä, jotka yhteiskunnan rakenteissa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa ovat ainakin jossakin määrin pysyviä. Sosiologian kohteet vaihtelevat yksilöiden ongelmista maailmanlaajuisiin kysymyksiin, uskonnosta talouteen ja nuorisokulttuurista perheeseen.

Empiirisenä tieteenä sosiologia kokoaa havaintoihin perustuvaa tietoa yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöistä. Tulokset on pyrittävä myös suhteuttamaan muuhun yhteiskuntaa koskevaan tietämykseen. Siksi sosiologialla on usein yhteiskuntakriittistä merkitystä: se paljastaa epäkohtia ja tuo esille myös totunnaisista poikkeavia käsityksiä yhteiskunnasta ja sosiaalisista käytännöistä. Sosiologia tuottaa uusia todellisuuden hahmotus- ja jäsentämistapoja. Niiden avulla sosiologit keskustelevat yhteiskunnan jäsenten kanssa ja antavat heille välineitä tarkastella yhteiskunnallista todellisuutta. Sosiologian tutkimustuloksilla ja menetelmillä on käyttöä päätöksenteossa ja suunnittelussa esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen, terveydenhuollon, ympäristökysymysten ja yhdyskuntasuunnittelun alalla sekä talouselämän kysymyksissä ja sosiaalisten ongelmien ratkaisuissa.

Opiskelun tarkoituksena on perehtyminen sosiologian keskeisiin teoreettisiin suuntauksiin sekä menetelmällisten valmiuksien hankkiminen yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottamiseen, erittelyyn ja niiden empiiriseen tutkimiseen. Jyväskylässä sosiologian keskeisimmät tutkimusalat ovat talouden ja työn sosiologia, kansalaisyhteiskunnan tutkimus, kulutuksen ja elämäntavan tutkimus, iän ja elämänkulun tutkimus sekä ympäristösosiologia.