25.03.2019

Tietotekniikan opinnoissa perehdyt arkielämästä tuttujen digitaalisten palvelujen ja laitteiden taustalla tarvittavaan tietotekniikkaan. Opintojen aikana tutustut tietojenkäsittelyn perusteisiin, opettelet ohjelmistokehityksen ja sovellusohjelmoinnin taitoja sekä harjoittelet tieteellistä toimintaa ja käytännön työelämässä tarvittavaa asiantuntijuutta. Maisteriopinnoissa voit syventyä ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikkaan tai sovellettuun matematiikkaan ja laskennallisiin tieteisiin. Valmistuttuasi osaat ottaa vastaan uusia haasteita ja löytää ratkaisuja eri alojen tietoteknisiin ongelmiin esimerkiksi ohjelmistoarkkitehtina, verkkoasiantuntijana, data-analyytikkona tai teknologiajohtajana.

Tietotekniikan kandidaattiohjelma (LuK, 180 op)

Kandidaattiohjelman opintoihin sisältyy tietotekniikan perusteita, ohjelmistokehityksen ja sovellusohjelmoinnin taitojen opettelua, johdatusta tieteelliseen toimintaan ja asiantuntijuuteen käytännön työelämässä. Opintoihin sisältyy myös tietojenkäsittelyn teoreettisia perusteita (diskreetit rakenteet), matematiikkaa tai tilastotiedettä.

Jos haluat soveltaa oppimaasi tekoälyjärjestelmiin tai laskennallisten ongelmien ratkaisemiseen, tutkintoon kannattaa sisällyttää matematiikan perus- ja aineopintokokonaisuus. Tietotekniikan aineenopettajuuteen tähtäävät opinnot voit aloittaa hakeutumalla tietotekniikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan tai tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan. Päätoimisesti opiskellen kandidaatin tutkinto on mahdollista suorittaa kolmessa lukuvuodessa. Tutkintonimike on luonnontieteiden kandidaatti (LuK). 

Tietotekniikan maisteriohjelma (FM, 120 op)

Opetuksen ja tutkimuksen painoalat liittyvät informaatioteknologian keskeisiin alueisiin, kuten vaativien ohjelmistojen suunnitteluun ja toteutukseen, tietotekniikan hyödyntämiseen koulutuksessa, tietoverkkojen tiedonsiirtojärjestelmien suunnitteluun ja hallintaan sekä tehokasta tietokonelaskentaa hyödyntävien numeeristen ja matemaattisten menetelmien ja mallien käyttöön, esimerkiksi suurten tietoaineistojen analyysissä.

Tietotekniikan maisteriohjelman opintosuunnat

Tietotekniikan maisteriohjelmassa syvennät asiantuntijuuttasi ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan, sovelletun matematiikan ja laskennallisten tieteiden tai koulutusteknologian opintosuunnassa.  Päätoimisesti opiskellen maisterin tutkinto on mahdollista suorittaa kahdessa lukuvuodessa, mikäli aiempi tutkintosi on tietotekniikan alalta. Aiemman tutkinnon ollessa muu, tulee opintojen alussa suorittaa täydentäviä opintoja, jolloin maisterin tutkinto on mahdollista suorittaa 2,5-3 vuodessa. Tutkintonimike on filosofian maisteri (FM)

Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikka

Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan opintosuunnassa voit erikoistua ohjelmistotekniikkaan, ohjelmointikielten periaatteisiin, tietoliikenteeseen ja esineiden internetiin (IoT), peleihin ja pelillisyyteen tai sensoriverkkoihin tai tehdä laaja-alaiset ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan opinnot.

 

Sovellettu matematiikka ja laskennalliset tieteet

Sovelletun matematiikan ja laskennallisten tieteiden opintosuunnassa profiloidut sovelletun matematiikan (numeerisen analyysin), optimoinnin ja päätöksenteon tai data-analytiikan ja kognitiivisen laskennan asiantuntijaksi.


Koulutusteknologia

Koulutusteknologian opinnoissa perehdytään teknologian opetuskäytön kehittämiseen sekä oppimisen että opetuksen näkökulmasta. Tietotekniikan aineenopettajaksi voit valmistua suorittamalla opinnot koulutusteknologian opintosuunnan mukaisesti.

Valmistumisen jälkeen 

Tietotekniikasta valmistuneena (LuK + FM) voit sijoittua teollisuuden ja kaupan tietotekniikan johtotehtäviin, suunnittelu-, tutkimus-, ylläpito- tai kehitystehtäviin sekä alan konsultointiin, koulutukseen tai itsenäisiksi yrittäjiksi. Tietoteknikkoa kiinnostavat teknologian kehittäminen, käytettävien menetelmien parantaminen ja niiden soveltaminen.

Tietotekniikka: Mihin valmistuneet ovat sijoittuneet?