16.11.2018

Kyberturvallisuuden maisteriopinnot

Nykyisen modernin verkostoyhteiskunnan toiminta perustuu erilaisten tietojärjestelmien ja -verkkojen kybermaailman toimivuuteen. Pienetkin häiriöt voivat aiheuttaa merkittäviä ongelmia esimerkiksi logistiikalle, talousjärjestelmille ja yhteiskunnan turvallisuudelle. Häiriötilanteissa uhkan kohteena saattavat olla esimerkiksi kriittinen infrastruktuuri tai maksujärjestelmät. Kybermaailman ymmärtäminen ja siihen liittyvien uhkien hallinta vaatii uudenlaista, monitieteistä osaamista, jossa yhdistyvät esimerkiksi tietoturvallisuus, jatkuvuuden hallinta ja yhteiskunnan varautuminen erilaisiin kriiseihin. Kyberturvallisuudesta onkin tullut keskeinen osaamisalue yhä useammissa ammateissa.

Kyberturvallisuuden maisteriohjelma (120 op)

Kyberturvallisuuden maisteriohjelman tavoitteena on tarjota opiskelijalle vankka osaaminen työskentelyyn kyberturvallisuuden kokonaishallintaa vaativissa tehtävissä. Maisteriohjelmassa kyberturvallisuutta tarkastellaan kokonaisturvallisuuden kontekstissa ottaen huomioon kansainvälistyvään ja digitalisoituvaan yhteiskuntaamme liittyvät kehityskulut, toiminta- ja huoltovarmuus sekä reagointi- ja riskinsietokyky.

Maisteriohjelman opiskelijoiksi valitaan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita. Soveltuvia pohjatutkintoja ovat esimerkiksi tietojenkäsittelyssä tai sen lähialalla, sotatieteissä, johtamisessa ja hallinnossa tai niiden lähialalla tai turvallisuusalalla suoritetut tutkinnot.

"Kybermaailman ymmärtäminen ja siihen liittyvien uhkien hallinta vaatii uudenlaista, monitieteistä osaamista."

Kyberturvallisuuden maisteriohjelman opintosuunnat

Maisteriohjelmassa on kaksi opintosuuntaa kyberturvallisuuden opintosuunta ja sekä kokonaisturvallisuuden ja strategisen tiedustelun opintosuunta.

Kyberturvallisuuden opintosuunta

Kyberturvallisuuden opintosuunnassa korostuvat kyberturvallisuuden suunnittelu ja tietoturvariskien  hallinta niin johtamisen kuin teknologiankin näkökulmasta.

Kokonaisturvallisuuden opintosuunta

Kokonaisturvallisuuden ja strategisen tiedustelun opintosuunnassa korostuvat kybermaailman ymmärtämisen ohella informaation hallinnan merkitys yrityksissä ja organisaatioissa sekä tiedonhankinnan ja tiedustelun mahdollisuudet erityisesti kansainvälisten organisaatioiden toiminnan osana.

Valmistumisen jälkeen

Kyberturvallisuuden maisteriohjelmasta valmistuneilla on valmiudet toimia akateemista osaamista edellyttävissä vaativissa asiantuntijatehtävissä, joissa kehitetään niin julkisen kuin yksityisenkin sektorin kyberturvallisuutta. Valmistuneet ovat sijoittuneet puolustusvoimien, poliisin ja yritysten kyberturvallisuustehtäviin asiantuntijoina ja johtajina. Mahdollisia ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi tietoturvapäällikkö, projektipäällikkö tai kehittämispäällikkö. Maisteriohjelmassa suoritettu tutkinto antaa myös mahdollisuudet uralla etenemiseen tai esimerkiksi oman yrityksen perustamiseen.