13.12.2017

Hae opiskelemaan Kauppakorkeakouluun!

Kauppatieteiden opiskelu Jyväskylässä tarjoaa erinomaiset valmiudet työelämään ja avaa upeita mahdollisuuksia kansainvälistyä.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa, eli JSBE:ssä, voit suorittaa kauppatieteellisen alan perustutkintoina kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinnot.

Vaikuttavaa asiantuntijuutta

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa sinulle mahdollisuuden perehtyä talouden ja yritysmaailman ilmiöihin, vastuulliseen liiketoimintaan ja talouden sekä yritysmaailman kannalta tärkeisiin ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Opiskelu tiedekunnassamme tarjoaa myös monipuoliset mahdollisuudet kansainvälistyä niin kampuksella kuin ulkomaillakin.

Laadukkaan monimuotoisen opetuksen lisäksi pääset mukaan yritysvierailuille ja työstämään projekteja yritysmaailman toimijoiden kanssa, ja samalla opit ymmärtämään talouden tilassa ja organisaatioissa tapahtuvia muutoksia ja merkityksiä.

Koulutamme Sinusta tulevaisuuden talouden asiantuntijan.

Taloustiede

Talouden asiantuntijaksi

Taloustieteen opinnoissa perehdyt teoreettisesti ja käytännöllisesti tarkastelemaan talouden ilmiöitä kansantalou­den eri tasoilla. Opintojen kautta ymmärrät talouden toiminnan perusperiaatteet ja kykenet selittämään, miten muutokset talouden tilassa vaikuttavat talouden eri toimijoiden asemaan. Taloustiede opettaa analyyttisyyteen ja antaa erinomaiset mahdollisuudet uuden tiedon omaksumiseen ja jäsentämiseen muuttuvassa maailmassa.

Meiltä valmistuttuasi voit työskennellä talouden asiantuntemusta vaativissa tehtävissä yksityisissä yrityksissä, pankki- ja vakuutuslaitoksissa, järjestöissä, tutkimusyksiköissä tai julkisen hallinnon palveluksessa.

Yrityksen taloustieteet

Yrityksen taloustieteiden opinnoissa tutkitaan liiketoiminnan periaatteita ja arvioidaan organisaation toimintatapoja. Opinnoissasi opit myös soveltamaan ja arvioimaan vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa.

Oman opintosuuntasi haet peruskurssien jälkeen ensimmäisen opintovuoden keväällä. Opintosuuntavaihtoehtoina ovat johtaminen, laskentatoimi, markkinointi ja viestinnän johtaminen. Maisterivaiheessa on mahdollisuus erikoistua myös yritysten ympäristöjohtamiseen sekä yrittäjyyteen.

Valmistuttuasi työskentelet kansainvälisillä työmarkkinoilla asiantuntijatehtävissä erilaisissa liike-elämän ja teollisuuden alan yrityksissä, rahoitusalalla tai julkisessa hallinnossa.

Johtaminen

Johtaminen on menestyksen avain

Johtamisen opinnoissa opit esimiestaitoja ja strategista johtamista sekä liiketoiminnan riskien hallintaa. Ymmärrät myös vastuullisen liiketoiminnan erityispiirteitä ja osaat toimia kansainvälisessä liike-elämässä.

Opintojesi kautta opit arvioimaan ja soveltamaan johtamisen teorioita ja käytäntöjä organisaation johtamistyössä sekä ymmärtämään organisaatioiden vastuullisen roolin. Johtamisen opinnot JSBEssä fokusoituvat erityisesti henkilöstöjohtamiseen antaen samalla kokonaisvaltaisen käsityksen organisaatioiden toiminnasta ja kehittämisestä.

Koulutamme henkilöitä yritysten ja muiden organisaatioiden monipuolisiin johto- ja asiantuntijatehtäviin.

Laskentatoimi

Taloustietoa menestyksen tueksi

Laskentatoimi on liiketaloudellisen osaamisen ytimessä. Laskentatoimen opinnoissa perehdyt rahoittajan laskentatoimeen, johdon laskentatoimeen sekä rahoitukseen. Laskentatoimi on yritysten ja muiden organisaatioiden taloudellisen informaation tuottamista, hallintaa, viestintää ja käyttämistä johtamisessa. 

Opinnoissasi perehdyt myös laskentatoimen keskeisiin käytännön työkaluihin ja tietojärjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmiin sekä raportoinnin ja analyysin työkaluihin.

Valmistuttuasi sinulla on laaja-alaiset valmiudet toimia yrityksen tai muun organisaation talousjohdossa ja siihen liittyvissä asiantuntijatehtävissä.

Markkinointi

Liiketoiminnan kehittäjäksi ja tekijäksi

Markkinointi on liiketaloustieteen alue, joka tutkii asiakkaita, kuluttajia, liiketoimintaa ja niiden välisiä suhteita monista eri näkökulmista.

Markkinoinnin opinnoissa perehdyt asiakaslähtöisen liiketoimintastrategian analyyttiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen, asiakkaiden käyttäytymisen ja arvojen selvittämiseen sekä tämän pohjalta tapahtuvaan markkinoinnin kilpailukeinojen kehittämiseen ja soveltamiseen. Opinnoissasi tutustut myös siihen, miten digitalisoituminen vaikuttaa asiakkaiden käyttäytymiseen sekä organisaatioiden myynti- ja markkinointistrategioihin.

Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi markkinointijohtajana, asiakkuusjohtajana ja digitaalisen markkinoinnin johtajana.

Viestinnän johtaminen

Kaikki viestivät – harva johtaa

Viestinnän johtaminen valmistaa johtamaan organisaation viestintää, jota ilman mikään liiketoiminta ei onnistu. Opit, miten rakentaa mainetta, johtaa mediasuhteita ja toimia organisaation viestintävalmentajana.

Pääpaino opinnoissa on viestinnän johtamisessa ja suhteiden rakentamisessa muuttuviin sidosryhmiin yhä digitaalisemmassa ympäristössä. Valmistuttuasi sinusta tulee monipuolinen viestinnän ammattilainen, joka voi valita työpaikkansa yrityksistä, julkiselta sektorilta, järjestöistä, tutkimusyhteisöstä, mainos-, media- ja viestintätoimistoista tai vaikka perustaa oman viestintäkonsultointiyrityksen.

Tutustu eri opintosuuntiin esittelyvideoidemme avulla JSBE:n YouTube kanavalla!