29.01.2018

Biologia on oppi elämästä

Biologian opinnot antavat valmiudet ymmärtää elämän eri ilmiöitä kokonaisvaltaisesti molekyylien välisistä vuorovaikutuksista aina ekosysteemien toimintaan saakka. Opiskelu on monipuolista niin luentoina, harjoituskursseina kuin kenttätyöskentelynä. Luennoilla käytävä teoria liitetään tutkimusmenetelmien avulla havaintoihin ja tutkimustuloksiin. Elävää elämää päästään tutkimaan harjoitustyökursseilla niin laboratoriossa kuin luonnossakin.  Maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa opintojaan tutkijakoulutuksessa lisensiaatin- ja tohtorintutkintoon.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen kandidaattiopintojen koulutusohjelmat

 

Biologian opinnoissa tutustut biomolekyyleihin, soluihin, eliöihin ja ekosysteemeihin. Opinnoissasi erikoistut joko ekologiaan ja evoluutiobiologiaan tai solu- ja molekyylibiologiaan, lisäksi solu- ja molekyylibiologiassa voit erikoistua nanotieteisiin.

Biologian kandidaattiohjelman vastuuhenkilö: Atte Komonen

Opiskelijana tutustut maa- ja vesiekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmistoiminnan vaikutuksiin ympäristössä.  Erikoistut joko akvaattisiin tieteisiin tai ympäristötieteeseen. 

Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaattiohjelman vastuuhenkilö: Anssi Lensu

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen maisterivaiheen koulutusohjelmat

 

Ekologiassa ja evoluutiobiologiassa opiskelet elämän syntyä ja sen monimuotoisuutta. Opiskelu on luonnonläheistä sisältäen paljon kenttätyötä. Tietoa sovelletaan luonnonsuojelussa ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön suunnittelussa. Alalta suoritettu maisterintututkinto antaa sinulle laajat perustiedot evoluution, ekologian, genetiikan  ja soveltavan ekologian aloilta.

Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelman vastuuhenkilö: Professori Leena Lindström

Solu- ja molekyylibiologian opinnoissa perehdyt solujen ja soluorganellien, sekä solun makromolekyylien rakenteeseen ja toimintaan. Koulutus antaa sinulle vahvat perustiedot biokemiasta, molekyylibiologiasta, solubiologiasta, mikrobiologiasta sekä genetiikasta.

Solu- ja molekyylibiologian maisteriohjelman vastuuhenkilö: Professori Jari Ylänne

Akvaattisissa tieteissä saat monipuoliset tiedot ja taidot vesistöistä, niissä elävistä eliöistä sekä ympäristön, yhteiskunnan ja vesieliöiden välisistä vuorovaikutussuhteista.  Akvaattisista tieteistä valmistuvat maisterit ovat laaja-alaisia sisävesien luonnontalouden asiantuntijoita ja toimivat esimerkiksi kalatalouden, ympäristöhallinnon, vesiensuojelun, opetuksen ja tutkimuksen parissa. 

Akvaattisten tieteiden maisteriohjelman vastuuhenkilö: Professori Juha Karjalainen

Ympäristötieteessä opit tekijöitä, jotka vaikuttavat ympäristön tilaan, ja löydät keinoja sen parantamiseksi. Opit ymmärtämään, miten ihminen toiminnallaan vaikuttaa ympäristöön ja miten luonnonvaroja voidaan hyödyntää kestävästi.

Ympäristötieteen maisteriohjelman vastuuhenkilö: Professori Tuula Tuhkanen