Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Yhteiskuntapolitiikka

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan uudet kotisivut ovat https://www.jyu.fi/hytk/.

Psykologian laitoksen uudet sivut ovat osoitteessa: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia.

Esseeohje

Yleistä

Aiheen rajaus ja sisältö

Kirjoittamisprosessi

Esseen laajuus

Esseen ukoasu

Arvostelu

Yleistä

Essee opintosuorituksena on opintoihin liittyvä, pohtiva kirjoitelma. Esseessä voi tarkastella jotain sosiaalista ilmiötä, instituutiota tai prosessia tai se voi olla teorian tai tutkimuksen esittelyä. Essee ei ole tieteellinen artikkeli, vaan se on esitystavaltaan vapaamuotoisempi ja perustuu vähäisempään lähdeaineistoon - tavallisesti vähintään kolmeen tai neljään lähteeseen tai teokseen. Toisaalta essee ei ole myöskään kaunokirjallisuutta, vaan sen sisältöä arvioidaan tieteen kriteerein. Esseessä käytetään suoraa kerrontaa: ei siis pidä käyttää esimerkiksi ranskalaisia viivoja ja yhden virkkeen kappaleita.

Aiheen rajaus ja sisältö

Esseen aiheesta sovitaan vastaanottavan opettajan kanssa. Aiheen valinnan jälkeen kannattaa tarkentaa näkökulmaa muotoilemalla tutkimusongelma: mihin kysymyksiin essee pyrkii vastaamaan? Peruskäsitteet ja niiden merkitys on syytä selvittää. Aineistona käytetään tutkimuskirjallisuutta ja/tai (empiirisesti orientoituneessa esseessä) aikalaislähteitä, yleisemmässä kirjallisuusesseessä tietenkin pääsääntöisesti tutkimuskirjallisuutta.

Essee pohjaa aina luettuun kirjallisuuteen ja keskustelee kirjallisuusluettelossa mainittujen tekstien kanssa. Lähdekirjallisuutta on esseeseen hyvä lukea suunnilleen saman verran kuin tentittäviin kirjapaketteihin. Kirjallisuuteen nojatessa on syytä muistaa kriittisyys: kysy lukiessasi kuka on tuottanut tiedon ja mihin tarkoitukseen? Akateemisessa kirjoittamisessa kriittisyys on kykyä pohtia tiedon alkuperää, saattaa kirjoitus muiden tekstien yhteyteen, keskustella ja rakentaa omaa argumenttia suhteessa lukemiisi teksteihin. Esseen kirjoittaminen ei siis ole referointia.

Myös esseeseen pätee ohje, jonka mukaan asiaproosan pitää edetä johdonmukaisesti. Se tarkoittaa, että toisiaan seuraavat lauseet ja kappaleet ovat aina viittaussuhteessa keskenään ja liittyvät luontevasti toisiinsa. Esseessä käsitelty asia on myös sidottava sosiaalisesti laajempiin kokonaisuuksiin.

Esseessä käytetty kirjallisuus tuodaan tekstissä ilmi sisä-, ala- tai loppuviittein, ja kerätään loppuun kirjallisuusluetteloksi.

Kirjoittamisprosessi

Esseen kirjoittamisjärjestys ei useinkaan noudata esseen lopullista muotoa. Jo lukiessa kannattaa kirjata ylös herääviä kysymyksiä, ajatuksia ja mielenkiintoisia argumentteja, tietoa joka kiinnostaa sinua ja auttaa kysymyksesi tarkentamisessa tai siihen vastaamisessa. Tässä vaiheessa omaan kirjoittamiseen ei kannata suhtautua turhan kriittisesti. Ennen palautusta käy esseesi läpi: eteneekö väittämäsi johdonmukaisesti? Vastaatko asettamiisi kysymyksiin? Pysytkö asiassa? Vältä toistoa, aukkoja ja epäselvyyksiä samoin kuin perustelemattomia mielipiteitä. Lopuksi kannattaa tarkistaa esseen otsikon ja sisällön vastaavuus ja tarvittaessa muotoilla otsikkoa paremmin sisältöä ilmaisevaksi. Väliotsikoiden käyttö on sallittua ja suositeltavaa yli viiden liuskan esseessä.

Lueta myös kirjoituksiasi muilla – ja tarjoudu itse lukijaksi: kirjoittamaan oppii lukemalla, lukemaan kirjoittamalla ja molempia keskustelemalla!

Esseen laajuus

Pituus ei korvaa laatua vaan tärkeintä esseen kirjoittamisessa on käsitellyn asian jäsentäminen luettuun kirjallisuuteen viitaten. Kirjoittajien tyyli vaihtelee, mutta ohjepituutena kolmen opintoviikon modulin korvaamiseen on 10-15 liuskaa (kirjasinkoko 12, riviväli 1,5).

Esseen ulkoasu

Ensimmäiselle sivulle seuraavat tiedot: (a) esseen otsikko, (b) opintojakson koodi ja nimi, (c) suoritettavien opintoviikkojen määrä, (d) opiskelijan nimi, syntymäaika ja pääaine, (e) päiväys sekä (f) tentaattorin nimi. Viimeiselle sivulle lähdeluettelo. Essee kirjoitetaan käyttämällä kirjasinkokoa 12 ja riviväliä 1,5.

Tekstikappaleet voi erottaa tyhjällä rivillä, mutta sisennyskin riittää. Ei kuitenkaan pidä käyttää molempia yhtä aikaa. Väliotsikoiden yläpuolelle tulee kaksi tyhjää riviä, alapuolelle yksi. Väliotsikot lihavoidaan tai alleviivataan.

Arvostelu

Esseen arvostelussa otetaan huomioon etenkin seuraavat seikat: eteneekö teksti loogisesti ja täsmällisesti? Miten paljon esseessä on asiasisältöä? Onko lähteitä käytetty riittävästi, täsmällisesti ja kriittisesti? Miten esseessä on huomioitu asioiden rakenteet ja kohteessa tapahtuneet muutokset? Onko esseessä pyritty synteesiin ja miten synteesissä on onnistuttu? Lopuksi esseen kokonaisrakennetta arvioidaan vielä seuraavin kysymyksin: kertooko tekstin alku napakasti esseen keskeiset tavoitteet ja näkökulmat? Niveltyvätkö tekstin osat hyvin toisiinsa: onko jokainen luku ja otsikko tarpeen ja juuri oikealla paikallaan? Puuttuuko tekstistä jotain olennaista? Onko perustelu pitävää ja havainnollista?

Esseesuorituksesta, esseen aiheesta, aikataulusta ja lähdekirjallisuudesta sovitaan aina erikseen tentaattorin kanssa!