19.09.2018

Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (60 op)

Ajankohtaista 

apokyltti
 

Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 19 §:n tarkoittamia opettajan pedagogisia opintoja, jotka suuntautuvat aikuiskoulutuksen tehtäviin ja antavat opettajakelpoisuuden pedagogisten opintojen osalta (asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998).

Opettajan pedagogiset opinnot (60 op) voi suorittaa Jyvässeudulla myös Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa ja Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Valintakriteerit ja koulutusmallit ovat erilaiset, mutta koulutusten antama pätevyys pedagogisten opintojen osalta on sama (opettajan pedagogiset opinnot 60 op).

Opinnot voi suorittaa tietyin ehdoin korkeakoulututkinnon jälkeen erillisinä opintoina tai sisällyttää osaksi maisterin tutkintoa. Tutustu opiskelijavalintaan selvittääksesi, voitko sinä saada opettajakelpoisuuden näillä opinnoilla.
 
Aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (60 op) muodostuvat kasvatustieteellisistä perusopinnoista (25 op/15 ov) ja aikuiskouluttajan pedagogisista aineopinnoista (35 op).  Aikuiskouluttajan pedagogiset aineopinnot 35 op suoritetaan yhden lukuvuoden aikana ja näihin opintoihin on erillinen haku keväisin. Perusopintojen (25 op/15 ov) tulee olla suoritettuna jo ennen opintoihin hakeutumista ja ne lasketaan kokonaisuudessaan hyväksi 60 op:n laajuisiin aikuiskouluttajan pedagogisiin opintoihin.
 
Suoritettavat aikuiskouluttajan pedagogiset aineopinnot 35 op eivät oikeuta opintososiaalisiin etuuksiin, sillä tuen myöntämisen edellytys tutkintoa täydentäviin opintoihin on 5,5 op opiskelukuukaudessa. Perustutkintoa (maisterintutkintoa) suorittavat saavat opiskelijaedut normaalisti.
 

Opinnot kestävät yhden lukuvuoden (syys-toukokuu). Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohella edellyttäen, että opiskelija pystyy irrottautumaan työtehtävistään lähijaksojen ajaksi:

Opintojen tavoitteena on opiskelijan yksilöllisen pedagogisen ajattelu- ja toimintatavan kehittyminen. Kysymys on pedagogisten valmiuksien "jalostamisesta" siten, että opiskelija tulee entistä tietoisemmaksi omasta toiminnastaan opettajana, itselleen soveltuvista opettamisen tavoista ja omasta opetusfilosofiastaan. Tarkoitus on haastaa opiskelija kyseenalaistamaan jo rutiineiksi ja itsestäänselvyyksiksi kehittyneitä ajattelu- ja toimintatapojaan. Opinnot edellyttävät opiskelijoilta sitoutunutta otetta ja paneutumista yhteiseen opiskeluun sekä kriittistä asennoitumista omiin totuttuihin ajattelu- ja toimintatapoihin.

Aikuiskouluttajan pedagogisissa opinnoissa opiskellaan sekä työpaikalla (työssä oppiminen), yliopistolla (lähijaksot) että verkossa (yksilöllinen työskentely). Lähijaksot rakentuvat asiantuntijapuheenvuoroista sekä oppimisryhmätyöskentelystä. Lähijaksoilla on lisäksi lukupiirityöskentelyä ja kevätlukukauden lähijaksoilla tutustutaan syvemmin johonkin  aikuispedagogiseen erityisalueen seminaarien ja kirjallisuuden avulla.