18.12.2018
Sosiaalityön pääsykoekahvit

Sosiaalityö

Sosiaalityö tieteenalana ja oppiaineena

Sosiaalityötä ammatillisena toimintana sekä tieteenalana yhdistää pyrkimys ihmisten ja heidän yhteisöjensä hyvinvoinnin edistämiseen. Myönteisen muutoksen aikaansaamiseksi sekä ihmisten kohtaamien ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi sosiaalityössä työskennellään moniammatillisesti yhteistyössä ihmisten, heidän perheidensä, yhteisöjen sekä erilaisten verkostojen kanssa niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntarakenteiden tasolla. Sosiaalityön opinnoissa tiedeperusteinen lähestymistapa ja ammattiin tähtäävä käytännöllisyys kietoutuvatkin kiinnostavalla tavalla yhteen.

Niin sosiaalityön käytännössä, tutkimuksessa kuin opetuksessa ilmiöitä tarkastellaan tutkimus/tiedelähtöisesti yhteiskunnallisesta viitekehyksestä käsin. Opintojen myötä kehittyvä sosiaalityön asiantuntijuus sekä ammatilliset valmiudet takaavat varman tien työelämään. Koulutus mahdollistaa asiantuntijana työskentelyn hyvinvointityön monipuolisella ja mielenkiintoisella kentällä sekä asiakastyössä että erilaisissa hallinto-, kehittämis- ja koulutustehtävissä. Sosiaalityöntekijän ammattia voi harjoittaa henkilö, joka on suorittanut Suomessa ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015).

Sosiaalityön yliopisto-opinnot antavat valmiuksia tutkimustehtävissä toimimiseen ja avaavat oven yhteiskuntatieteellisiin jatko-opintoihin. Jyväskylän yliopistossa tehtävän sosiaalityön tutkimuksen keskeisiä teemoja ovat yksilöiden sekä yhteisöjen osallisuus, toimintamahdollisuudet ja hyvinvointi sekä väkivalta arjessa ja instituutioissa. Tutkimuksessa tarkastellaan kestävän yhteiskunnan reunaehtoja sosiaalityön näkökulmasta. Lisäksi tutkitaan hyvinvointiin liittyvien palvelujärjestelmien, instituutioiden ja ammattien etiikkaa, ideologioita ja muutosprosesseja sekä ammatillisia käytäntöjä.

Sosiaalityön henkilökunta