Musiikin laitos

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö

 

CoE_tunnus_CMYK.jpg

 

Suomen Akatemia on valinnut 18 huippuyksikköä kansalliseen tutkimuksen huippuyksikköohjelmaan vuosille 2008 - 2013 ja yksi niistä on professori Petri Toiviaisen johtamana Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö (link for the Finnish Centre of Excellence in Interdisciplinary Music Research page the English).


Huippuyksikössä tutkitaan ihmistä musiikin kuulijana, kokijana ja esittäjänä. Erityisiä tutkimuskohteita ovat musiikin havaitseminen ja oppiminen, musiikilliset emootiot sekä musiikin ja liikkeen välinen yhteys.


Tutkimus pureutuu useisiin tieteenalan ajankohtaisiin kysymyksiin. Yksi niistä on erilaisten musiikin kokemiseen liittyvien prosessien, kuten emootioiden, ilmeneminen neuraalisella tasolla. Muita aiheita ovat musiikin ja kehollisuuden välinen yhteys sekä musiikkia ja musiikillista liikettä analysoivien ja luokittelevien tietokonejärjestelmien kehittäminen.


Useat yksikön tutkimusaiheet liittyvät läheisesti musiikin vaikutukseen hyvinvoinnin edistäjänä. Esimerkkejä tällaisista ovat musiikkiterapiakuntoutuksen kognitiiviset, emotionaaliset ja motoriset vaikutukset, teknologian käyttö musiikillisen ilmaisun edistäjänä eri diagnostisissa kohderyhmissä, muusikoiden esiintymisjännityksen ilmeneminen ja ehkäiseminen, musiikin käyttö tunteiden säätelyyn sekä musiikin vaikutus vieraan kielen oppimiseen.


Tutkimusryhmän tieteellisen asiantuntijuuden kirjo on kansainvälisestikin katsoen ainutlaatuinen musiikin tutkimuksen alalla. Edustettuina ovat mm. musiikkitiede ja -terapia, psykologia, kognitiotiede, tietojenkäsittelytiede, fysiikka ja biologia.

 

Tutkimustyön tavoitteet


Yksikön tavoitteena on selvittää ihmisen musiikillisen tiedonkäsittelyn olemusta ja kehittymistä. Erityisesti pyritään löytämään vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin: Miten musiikilliset taidot kehittyvät? Miten musiikkiterapiakuntoutus vaikuttaa? Mikä on musiikillisten emootioiden perusta? Miten soiton oppiminen riippuu käytetyistä opetusmenetelmistä? Miten kehollisuus ilmenee musiikin havaitsemisessa ja musiikillisessa kommunikaatiossa? Miten musiikkia voidaan käyttää kielenoppimisen edistämiseen? Miten muusikkojen esiintymisjännitys ilmenee ja miten sitä voitaisiin estää?


Tutkimus on kokeellista ja hyödyntää modernia teknologiaa, kuten aivokuvantamis- ja liiketunnistuslaitteita sekä tietokonemallinnusta.


Tutkimustuloksilla on useita sovellusalueita. Tulosten perusteella voidaan esimerkiksi kehittää uusia tehokkaampia musiikkiterapeuttisia kuntoutusmenetelmiä. Uusia musiikillisia käyttöliittymiä voidaan käyttää mm. musiikkiterapiassa mahdollistamaan liikuntarajoitteisten ihmisten musiikillista ilmaisua. Tutkimustyössä kehitettäviä musiikin laskennallisia analyysimenetelmiä voidaan soveltaa musiikkiteollisuudessa, mm. erilaisissa musiikin sisältöön perustuvissa hakukoneissa. Yksikön tutkimus saattaa johtaa myös sovelluksiin, jotka edistävät vieraiden kielten ja musiikin opetusta.

 

Huippuyksikön organisaatio


Yksikön johtajana toimii musiikin professori Petri Toiviainen Jyväskylä yliopiston musiikin laitokselta. Toiviainen on erikoistunut musiikin kognitiivisten prosessien mallintamiseen ja laskennallisiin musiikkianalyysimenetelmiin. Hän on julkaissut artikkeleita alan johtavissa tieteellisissä julkaisuissa ja on useiden kansainvälisten tieteellisten aikakauslehtien toimituskunnan jäsen.


Huippuyksikkö koostuu kahdesta tutkimusryhmästä: Music Cognition Team (Jyväskylän yliopisto, musiikin laitos) ja Brain and Music Team (Helsingin yliopisto, psykologian laitos). Yksikössä työskentelee yhteensä noin 30 henkeä.

 

Yhteystiedot


Professori Petri Toiviainen, Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos, p. 050 354 1753, etunimi.sukunimi@jyu.fi