25.08.2017

Ohjeita esseesuoritusten kirjoittajille

Jos olet sopinut jonkin tutkintovaatimusten kohdan suorittamisesta esseenä, lue ensin seuraavat ohjeet.

Miksi essee kirjoitetaan?

Esseen tavoitteena on kehittää opiskelijan kirjoittamis- ja ajattelutaitoja sekä vankentaa tietoja ja asiantuntemusta. Kyseessä on oppimistehtävä, tilaisuus hankkia uutta tietoa tai syventää jo hankittua tietoa itsenäisesti lukemalla. Hyvää esseetä ei voi kirjoittaa, jos ei ole tutustunut hyvin lähdeaineistoon, pohdiskellut asiaa sen pohjalta ja valinnut näkökulmaa kirjoitelmaansa. Näkökulmasta sovitaan tehtävää annettaessa tai sen voi valita itse.

Mikä on essee?

Essee on lyhyehkö tutkielma, jossa pohditaan valittua aihetta, mutta ei pyritä laatimaan siitä tyhjentävää kuvausta. Essee eroaa referaatista problematisoivan, vertailevan, arvioivan ja kantaa ottavan luonteensa puolesta. Sen avulla ei testata sujuvaa sisälukutaitoa tai mekaanisen referoinnin hallintaa. Kaunokirjallisesta esseestä tieteellisen esseen erottaa taas se, että tekstissä esitetyt väitteet ja havainnot perustellaan ja kirjallisuuteen pohjautuvat perustelut dokumentoidaan lähdeviittein. Olennaista on ongelmakeskeinen lähestymistapa. Hyvin kirjoitetusta esseestä käy ilmi, että kirjoittaja on ymmärtänyt lukemansa lähdeaineiston ja osaa yhdistellä sen sisältöjä aiempiin tietoihinsa ja havaintoihinsa. Vaikka kirjoittajan tyyli ja näkökulma voi olla persoonallinen, pyritään argumentoinnissa kuitenkin puolueettomuuteen ja ns. tieteelliseen argumentaatioon. Pelkät mielipiteet eivät siis riitä.

Miten esseen voi rakentaa?

Essee on sekä tyyliltään että rakenteeltaan vapaampi kuin tieteellinen raportti tai artikkeli. Tekstin tulee kuitenkin edetä järjestelmällisesti, ei yksityiskohdasta toiseen hyppelehtien. Essee jäsennellään sisällön mukaan lukuihin, jotka otsikoidaan. Yksi mahdollisuus on rakentaa essee niin, että se alkaa lyhyellä johdannolla, jossa esitellään aihe tai ongelma, annetaan lyhyesti taustaa aiheen käsittelylle, esitellään näkökulma ja tehdään käsittelyn rajaus. Johdantoa seuraa varsinainen käsittelyosa, jonka rakenne riippuu valitusta näkökulmasta (esimerkiksi vertaileva rakenne, esiteltävät pääväitteet ja niiden kommentointi, laajoista ilmiöistä suppeisiin, teoriasta käytäntöön tms.). Essee päättyy lyhyeen lopetusosaan, jossa kootaan keskeisiä näkökulmia, kehitetään ajatuksia edelleen, pohditaan asian käytännöllistä merkitystä tai esitetään sovellusmahdollisuuksia. Lukijaa kiinnostaa myös se, mitä esseetehtävän suorittaminen kirjoittajalle opetti.

Kuinka pitkä esseen on oltava?

Esseen arvioinnissa sisältö on ratkaisevampi kuin tekstin pituus. Sivumäärä riippuu tehtävänannosta, valitusta näkökulmasta, luettavan kirjallisuuden laajuudesta ja käsittelytavasta, ja siihen vaikuttavat myös tyyli ja ulkoasu (fontti, rivinväli). Ellei tentaattorin kanssa ole sovittu muuta, 5 opintopisteen essee on pituudeltaan keskimäärin 15 sivua tiivistä asiatekstiä.

Kuinka essee arvioidaan?

Essee arvioidaan asteikolla 1–5. Arvioinnissa otetaan huomioon yllä kuvailtujen tavoitteiden toteutuminen, mm. yleiskuvan ja viitekehyksen hahmottaminen, käsitteiden ymmärtäminen ja johdonmukainen käyttö, teoreettisen tiedon jäsentäminen, "sulattaminen" ja tiivistäminen, yhteyksien näkeminen ja sovellusten löytäminen, ongelmien ja ristiriitojen havaitseminen ja osoittaminen sekä kehitysideat eli perustellut paranteluehdotukset. Pelkästään lähdekirjallisuutta referoimalla ei voi saada hyvää arvosanaa. Lisäksi esseen arviointiin vaikuttavat kieliasu ja oppiaineen asetteluohjeiden noudattaminen.

Miltä esseen pitää näyttää?

Noudata soveltuvin osin laitoksen ohjeita. Esseeseen voi liittää kansilehden ja sisällysluettelon. Käytetyt lähteet, tarvittaessa myös lähdeviitteet, merkitään nekin samoin kuin seminaaritöissä.

Lopuksi

Merkitse esseen kanteen nimesi, sähköpostiosoitteesi, muut yhteystietosi sekä se opetussuunnitelman kohta, jota olet suorittamassa. Merkitse myös, oletko pää- vai sivuaineopiskelija vai opiskeletko avoimessa yliopistossa, samoin opintopistemäärä. Tentaattorin nimi ja esseen päivämäärä tarvitaan myös.