02.12.2011

Yleisten kielitutkintojen osakokeiden kuvaukset

Tekstin ymmärtämisen osakokeessa käytettäviä tekstityyppejä ovat mm. kirje, viesti, ilmoitus, mainos, uutinen, asiateksti ja kertomus. Perustason testissä tekstit ovat lyhyehköjä ja sanastoltaan melko helppoja. Keskitasolla osa teksteistä on pitempiä ja sanastoltaan monipuolisempia. Ylimmän tason testissä on yleensä yksi pitkähkö teksti ja useita lyhyempiä tekstejä.

Ensisijaisena tehtävätyyppinä on sisältökysymyksiin vastaaminen. Kysymykset ovat laadittu niin, että vastaaminen ei perustu vain yksttäisten sanojen ymmärtämiseen vaan kysymykset kohdistetaan kullekin tekstityypille sopivaan asiaan, esim. mainoksesta voidaan kysyä tuotteen erityisominaisuuksia tai kauppaehtoja, uutisista taas aiheita ja keskeistä sisältöä. Ylemmällä tasolla tekstin ymmärtämistä voidaan sisältökysymysten lisäksi testata tiivistelmän kirjoittamisella.

 

Puheen ymmärtämisen osakokeen tehtävissä käytetään aihepiireiltään vaihtelevia viestejä, ilmoituksia, kuulutuksia, uutisia, tiedotuksia, mainoksia, keskusteluja ja haastatteluja.

Ensisijaisena tehtävätyyppinä on sisältökysymyksiin vastaaminen, ylimmällä tasolla mahdollisesti myös tiivistelmän kirjoittaminen. Jotkut tehtävät kuunnellaan kaksi kertaa, jolloin niistä voidaan tehdä yksityiskohtaisempia kysymyksiä. Kuultavan materiaalin pituus, sanasto ja aihepiirit kohdistetaan testitasolle sopivaksi ja kysymykset laaditaan niin, ettei vastaaminen perustu pelkästään yksittäisten sanojen ymmärtämiseen. Lisäksi tasoja erottaa äänitteellä esiintyvien henkilöiden puhenopeus.

 

Puhumistaitoa mitataan perus- ja keskitasolla studiotehtävillä (poikkeuksena suomen ja ruotsin yksikielinen perustaso), joissa esimerkiksi vastataan kysymyksiin, osallistutaan simuloituihin keskusteluihin, esitetään repliikkejä kuvatuissa sosiaalisissa tilanteissa tai kerrotaan jostakin asiasta. Puhuminen nauhoitetaan arviointia varten. Ylimmän tason puhumisen osakokeeseen sisältyy studiokokeen lisäksi myös kasvokkainen puhekoe (yleensä haastattelu, joskus myös parikeskustelu). Puhekoe videoidaan arviointia varten.

 

Kirjoittamistaitoa arvioidaan vähintään kahden erityyppisen tehtävän perusteella. Tehtävät vaihtelevat aihepiireiltään ja muodollisuusasteeltaan perustason lyhyistä viesteistä, keskitason hieman pidempiin tehtäviin (esim. mielipidekirjoitus) ja ylimmän tason vaativiin tehtäviin (esim. työpaikkahakemus). Tehtävät ovat ohjattuja, ja ne sisältävät toisinaan myös oheismateriaalia. Huomiota kiinnitetään sisällön ymmärrettävyyteen ja kielen luontevuuteen sekä ylemmillä taitotasoilla erityisesti sen tilanteeseen sopivuuteen.