Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Nykykulttuuri-julkaisusarjan uutuudet

Kustaa H. J. Vilkuna: Kapina kampuksella

113. Kustaa H. J. Vilkuna: Kapina kampuksella. (466 s.)

Ei tullut kumousta. Ei vaikka vasemmistoradikaali opiskelijaliike kapinoi, metelöi ja teki vallankumoustyötä vuosikausia innokkaasti, uhrautuvasti, teorianmukaisesti ja kurinalaisesti.

Opiskelijaradikalismin aikakaudella 1960- ja 1970-luvulla tapahtui paljon. Jyväskylässä opiskelijat taistelivat ja kirjoittivat. He lakkoilivat, polttivat auton ja valtasivat yliopiston päärakennuksen. Opiskelijapolvi seurasi toista. Opiskelijaliike syntyi, tiivistyi, hajosi moneen suuntaan – ja lakkasi.

Tutkimuksessaan professori Kustaa H. J. Vilkuna analysoi opiskelijaradikalismia paikallisena ilmiönä. Hän arvioi opiskelijaliikkeen poliittista kulttuuria, sen synty- ja kehitysprosesseja, rakenteita, identiteettejä, kielenkäyttöä ja yhteiskunnallista merkitystä. Tutkimus on ensimmäinen kattava esitys 1960–1970-luvun opiskelijaradikalismista Suomessa.

Hinta 30 € + posti- ja toimituskulut. Tilauksen voi tehdä julkaisusarjan tilauslomakkeella.

Kirja on saatavana myös digitaalisena julkaisuna ja luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa JYX:issä.Ilana Aalto: Isyyden aika

112. Ilana Aalto: Isyyden aika. Historia, sukupuoli ja valta 1990-luvun isyyskeskusteluissa. (380 s.)

Isyydestä keskustellaan ikään kuin se olisi perhekohtainen tai yksityisen valinnan kysymys. Tässä kirjassa osoitetaan, että isyys on läpeensä poliittinen ilmiö, jonka määrittely on ollut yhteiskunnallisen kamppailun kohde.

Keskeisin kiistakysymys 1990-luvun isyyskeskustelussa koski sukupuolta: millaisia rajoja isän ja äidin vanhemmuuden välille pitäisi vetää tai miten rajoja voisi purkaa ja millaisia miehiä isien tulisi olla. Tasa-arvopolitiikassa ja ajankohtaispuheenvuoroissa uudenlainen, hoivaava isyys esitettiin miesten suurena mahdollisuutena vapautua rajoittavista roolikahleista. Samanaikaisesti kuitenkin perheasiantuntijoiden kirjoittamissa suosituissa isyysoppaissa varoiteltiin miehiä ryhtymästä pienen lapsen hoitajaksi ja oltiin huolissaan miesten aseman rapautumisesta.

Isyyden aika tarkastelee 1990-luvun isyyskeskustelua sekä julkisuudessa esitettyjen että ”tavallisten” ihmisten esittämien puheenvuorojen näkökulmista. Samalla valotetaan isyydestä käydyn kamppailun argumentointia ja avataan keskustelussa itsestäänselvyyksinä esitettyjä käsityksiä. Purkamisen kohteeksi tulevat esimerkiksi sellaiset aikalaiskäsitteet kuten perinteinen isyys, miehen malli ja isän rooli.

Luotaamalla nykykäsitysten lähihistoriallisia juuria kirja näyttää, kuinka 1990-luvun keskustelun tematiikka, tavoitteet ja huolenaiheet kaikuvat edelleen 2010-luvulla.

Hinta 30 € + posti- ja toimituskulut. Tilauksen voi tehdä julkaisusarjan tilauslomakkeella.

Kirja on saatavana myös digitaalisena julkaisuna ja luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa JYX:issä.Nykykulttuuri 111

111. Katja Mäkinen: Ohjelmoidut eurooppalaiset. Kansalaisuus ja kulttuuri EU-asiakirjoissa. (352 s.)

On sanottu, että integroituvalla Euroopan yhteisöllä ei ole valmiiksi muotoutunutta poliittista kieltä, vaan sen täytyy keksiä sellainen. Yksi uuden kielen uusista sanoista on unionikansalaisuus. Uudissana otettiin virallisesti käyttöön samassa Maastrichtin sopimuksessa, jolla Euroopan unioni perustettiin vuonna 1992. Sopimuksessa myös kulttuuri virallistettiin yhdeksi EU:n politiikkalohkoksi.

Tässä kirjassa kansalaisuutta tutkitaan EU:n kansalaisuus- ja kulttuuriohjelmien kautta. Kansalaisuusmuotoilut eri toimielinten asiakirjoissa ovat osa sitä käsitemurrosta, jossa Euroopan integraatio muokkaa uusiksi käsityksiämme valtiosta, hallinnosta, suvereniteetista – ja kansalaisuudesta.

Keskiössä on kansalaisuuden yhteys kulttuuriin. Kansallisvaltiot muuttuvat globalisaation voimistuessa ja kulttuurisen moninaisuuden kasvaessa. Se on herättänyt kysymyksen, mitä tapahtuu kansalaisuuden ja kulttuurin suhteelle. Entä irtautuuko kansalaisuus tilasta? Politiikkaa, demokratiaa ja identiteettejä tarkastellaan nykyisin transnationaalisissa kehyksissä, ja Euroopan integraatio tuottaa uudenlaisia aluekonstruktioita ja rajanvetoja?

Analysoimalla keskusteluja osallistumisesta, oikeuksista ja identiteetistä EU-asiakirjoissa Katja Mäkinen pyrkii selvittämään, millaiseksi ja kenen vallan välineeksi kansalaisuutta niissä muotoillaan ja miten unionikansalaisuudella vastataan EU:n demokratiavajeeseen ja legitimiteettikriisiin.

Hinta 30 € + posti- ja toimituskulut. Tilauksen voi tehdä julkaisusarjan tilauslomakkeella.

Kirja on saatavana myös digitaalisena julkaisuna ja luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa JYX:issä.Nykykulttuuri 110

110. Marjo Kamila: Katsojana ja katsottuna. Opettajan kontrolloitu ulkoasu. (490 s.)

”Miksi se haluaa olla opettaja, kun se ei näytä opettajalta?” Opettajat on mielletty tietynlaisen käyttäytymisen ja näyttäytymisen perusmalleiksi, ja siitä poikkeaminen voidaan kokea epäilyttävänä. Tässä tutkimuksessa opettajat ovat toistensa katseiden kohteena ja kertovat, miltä opettajat saavat heidän mielestään näyttää.

Kuva opettajasta on moninainen, osin ristiriitainen. Kouluissa käydään symbolista valtataistelua siitä, minkä näköiset, kokoiset ja millä tavoin pukeutuneet opettajat saavat näkyä. Tutkimus tuo esiin opettajien mielikuviin vaikuttavat perinteet ja ajan kauneusideaalit.  Käsitykset eivät ole vain koulumaailman asioita; ne kertovat aikakauden arvostuksista ja ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä.

Marjo Kamila on tarkastellut aineistoaan muun muassa visuaalisen kulttuurin tutkimuksen, sosiologian ja sosiaalipsykologian keinoin. Tutkimus tuo näkyväksi opettajan ulkoasun merkityksen osana ammattia ja avaa uusia näkökulmia opettajana olemiseen. Teos kertoo teoreettisesti pätevästi mutta yleistajuisesti siitä, millä tavoin opettajat laittavat toisensa visuaalisesti järjestykseen pelkkien katseiden ja satuttavien sanojen kautta.

Hinta 30 € + posti- ja toimituskulut. Tilauksen voi tehdä julkaisusarjan tilauslomakkeella.

Kirja on saatavana myös digitaalisena julkaisuna ja luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa JYX:issä.Nykylttuuri 109

109. Tommi Römpötti: Vieraana omassa maassa. Suomalaiset road-elokuvat vapauden ja vastustuksen kertomuksina 1950-luvun lopusta 2000-luvulle. (528 s.)

Road-elokuvat ovat tarinoita irtaantumisista, paoista ja muutoksen toivosta. Tielle kaasuttamisen pohjavireenä on yksilön kamppailu rajoittavia voimia vastaan. Suomessa on tehty road-elokuvia vuodesta 1959 lähtien. Mitä niissä paetaan ja mitä toivotaan? Miksi suomalaisissa road-elokuvissa lähdetään tielle ja mitä tielle lähdöstä seuraa?

Vieraana omassa maassa on ensimmäinen laajasti suomalaista road-elokuvaa ja tiellä kulkemisen elokuvallistamisen merkityksiä luotaava tutkimus. Se tarkastelee tien ja kulkijan esittämistä suomalaisissa road-elokuvissa 1950-luvun lopusta 2000-luvulle elokuvantutkimukselle uudesta, spektaakkelin ideologisen kritiikin näkökulmasta.

Eri vuosikymmenillä tehtyjä road-elokuvia tarkastellaan tekoaikansa kulttuuriin ja yhteiskuntaan kytkeytyvinä vapauden ja vastustuksen kertomuksina ja vallan ja vallattomuuden neuvotteluareenana. Erityisenä kysymyksenä tutkimus pohtii sitä, miten elokuvat eri aikoina loppuratkaisuissaan suhtautuvat yhteisöstä ja sen säännöistä irtaantuneisiin henkilöihin. Keskeisinä tarkastelukohteina on kahdeksan road-elokuvaa, joiden tukena analysoidaan lukuisia muita elokuvia.

Hinta 30 € + posti- ja toimituskulut. Tilauksen voi tehdä julkaisusarjan tilauslomakkeella.

Kirja on saatavana myös digitaalisena julkaisuna ja luettavissa Jyväskylän yliopiston julkaisuarkistossa JYX:issä.

uno - henkilöstöportaali

isa - opiskelijaportaali

Yhteystiedot

Osoite:
Jyväskylän yliopisto
Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto

Kysy lisää Taikun toiminnasta

>Taiku Facebookissa<

>Taikun alumnit Facebookissa<

>Opiskelijalähettilään blogi<

Toimipisteet

Käyntiosoitteet:

Laitoksen henkilökunta:
D-rakennus (Educa)
Seminaarinmäki

Hallintohenkilökunta:
A-rakennus (Athanaeum)
Seminaarinmäki

Puhelinnumerot/toimistot:

Laitoshallintoasiat:
040 805 3402
Opintoasiat:
040 805 3415
Talousasiat:
040 169 7931

Tänään

23. huhtikuuta 2014, viikko 17, Yrjö, Jyrki, Jyri, Yrjänä, Jori. (*)