Humanistinen tiedekunta

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kotisivut ovat 3.1.2017 alkaen osoitteessa https://www.jyu.fi/hytk/.

Nelitasoinen tutkijanura ja tenure track

Tämä sivu sisältää tietoa ja linkkejä koskien nelitasoista tutkijanuraa ja tenure track -käytäntöä.

Tutkijanuramalli


Opetusministeriö (nyk. opetus- ja kulttuuriministeriö) on määritellyt neliportaisen tutkijanuran seuraavasti: ”Tutkijanuralla tarkoitetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa työskentelevien tohtoreiden työuraa, jolla heillä on mahdollisuuksia edetä ja pätevöityä tutkijana riippumatta siitä, työskentelevätkö he yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, yrityksissä tai muualla.” (OPM 13/2006: 10.)

Jyväskylän yliopistossa nelitasoista tutkijanuraa luonnehditaan seuraavasti: ”--- tavoitteena on parhaiden tutkijoiden ja opettajien rekrytointi Jyväskylän yliopistoon sekä tutkijoiden yliopistouralla etenemisen tukeminen. Uudelle tasolle siirtyminen tapahtuu pääsääntöisesti julkisen hakumenettelyn kautta. Erityisesti tasolta 1 tasolle kaksi siirryttäessä kannustetaan liikkuvuuteen. Yliopiston tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelman mukaisesti tavoitteena on, että Jyväskylän yliopistossa tohtorin tutkinnon saanut olisi työskennellyt myös Jyväskylän yliopiston ulkopuolella ennen pysyvän työpaikan saamista Jyväskylän yliopistosta.” (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015.)

Henkilöstöohjelman 2011–2017 mukaan Jyväskylän yliopistossa noudatetaan nelitasoista tutkijanuraa, jonka tavoitteena on tutkimuksen laadun vahvistaminen ja tutkijanuralla kehittyminen ja eteneminen suunnitellusti. Suunnitelma uralla etenemiselle ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle laaditaan ja sitä seurataan yhdessä esimiehen kanssa kehityskeskusteluissa.

Tutkijanuran tasot ovat seuraavat (esimerkiksi tehtävien täyttämisestä ks. Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015):

Ensimmäinen taso: tohtorikoulutettava

 • Ensimmäisen tason tavoitteena on tohtorin tutkinnon suorittaminen
 • määräaikainen (pääsääntöisesti 4 vuotta)
 • Tasoa määrittelevät erityisesti Jyväskylän yliopiston tohtorikoulun ja humanistisen tiedekunnan tohtorikoulun linjaukset

Toinen taso: tutkijatohtori

 • Opetusministeriön tekemän määrittelyn mukaan toisella tasolla ovat äskettäin väitelleet ja tutkijanuralle siirtyneet tutkijat, jotka voivat työskennellä eri sektoreilla (OPM 13/2006: 40)
 • Jyväskylän yliopistossa toisella tasolla ovat tohtorin tutkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on kyky itsenäiseen tieteelliseen työhön ja tehtävässä tarvittava opetustaito (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015)
 • Toisen tason tavoitteena on tutkijanuralla itsenäistyminen
 • Tehtäviin kuuluu itsenäisesti ja vastuullisesti suunniteltu ja toteutettu tutkimus mutta myös opetus
 • Tehtävä täytetään julkisen kansainvälisen haun kautta.
 • Taso on määräaikainen perusteena tutkijanuran itsenäistymisvaihe (post doc)

Kolmas taso: yliopistotutkija/yliopistonlehtori

 • Kolmannella tasolla kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva tohtorin tutkinto sekä ”näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan” (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015)
 • Opetusministeriön julkaisun mukaan ”Tutkijanura jakautuu tässä vaiheessa tutkimuspainotteiseen ja opetuspainotteiseen vaihtoehtoon, joten osa tutkijatohtoreista siirtyy yliopistonlehtoreiksi. Työryhmä ehdottaa, että yliopistojen tutkimuspainotteisesta uravaihtoehdosta ryhdytään käyttämään nimikettä yliopistotutkija ---” (OPM 13/2006: 42.) Myös Jyväskylän yliopistossa tehtävissä voidaan painottaa joko tutkimusta tai opetusta, joskin tehtäviin kuuluu aina molempia
 • Tehtävä on pysyvä tai määräaikainen; määräaikaisuuden perusteena tulee olla työsopimuslain tarkoittama perusteltu syy
 • Tehtävä täytetään pääsääntöisesti julkisen kansainvälisen haun kautta

Kolmas taso: apulaisprofessori (tenure track)

 • Apulaisprofessori-nimikettä käytetään vain yliopiston tenure track –urapolulla olevista (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015).
 • Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on "soveltuva tohtorin tutkinto, vahvat näytöt tieteellisestä tutkimustyöstä, kansainvälinen yhteistyö, erinomainen kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytetöitä. Lisäksi edellytetään näyttöjä täydentävän ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisesta."
 • Tehtävä täytetään julkisen kansainvälisen hakumenettelyn kautta viiden vuoden määräajaksi ja haussa noudatetaan samaa menettelyä kuin professorin tehtävän täytössä.
 • Ennen tehtävän päättymistä käynnistetään arviointimenettely, jossa arvioidaan henkilön ansioituneisuus professorin tehtävään ottamista varten kutsumenettelyä noudattaen. Mikäli kutsumismenettelyn edellytykset eivät täyty, apulaisprofessorin työsuhdetta ei jatketa.

Neljäs taso: professori

 • Tavoitteena on, että Jyväskylän yliopiston professorit valitaan pääsääntöisesti tenure track –menetelmällä (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 17.12.2015).
 • Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on tohtorin tutkinto, korkea tieteellinen pätevyys ja kun se on tärkeää tehtävän hoitamisen kannalta, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan
 • Tehtävään siirrytään apulaisprofessorin tehtävästä kutsumismenettelyn kautta. Apulaisprofessorista
  professoriksi siirryttäessä professorin tehtävä on pysyvä.
 • Poikkeustapauksessa voidaan käynnistää kansainvälinen haku tai kutsumismenettely suoraan professorin tehtävään.

Opetusministeriön linjausten mukaan kaikille uratasoille tulee voida siirtyä tutkimustoiminnan ulkopuolelta tai eri sektoreilta, ja vastaavasti kaikilta portailta tulee voida siirtyä näihin muihin suuntiin (OPM 15/2008: 24–27).

Tenure track


Jyväskylän yliopiston henkilöstöohjelman (2011–2017) mukaan nelitasoinen tutkijanuramalli on laaja kokonaisuus, josta tenure track -malli on yksi osa. Kaikki tutkijanuramalliin eri portaille sijoittuvat tehtävät (työsuhteet) eivät siis ole tenure track -tehtäviä.

Opetusministeriö on määritellyt tenure track -tyyppisen järjestelmän olennaiseksi piirteeksi arviointiin perustuvan vakinaistamisen (OPM 13/2006: 31, 42).

 

Opettajanura ja muun henkilöstön työssä kehittyminen

 

Jyväskylän yliopiston henkilöstöohjelma 2011–2017 toteaa, että tulevaisuuden tavoitteena on kehittää myös opettajanuraa ja luoda malli, jotta opetustehtävissä toimivat voisivat edetä uramallin ylemmille tasoille. Myös muun henkilöstön osaamisen lisäämistä ja kehittymistä työssä on tarkoitus tukea.

 

Lue lisää Jyväskylän yliopiston osalta:

 

Lue lisää Opetusministeriön (nyk. Opetus- ja kulttuuriministeriö) julkaisuista: