Humanistinen tiedekunta

Neliportainen tutkijanura ja tenure track

Tämä sivu sisältää tietoa ja linkkejä koskien neliportaista tutkijanuraa ja tenure track -käytäntöä.

Neliportainen tutkijanura


Opetusministeriö (nyk. opetus- ja kulttuuriministeriö) on määritellyt neliportaisen tutkijanuran seuraavasti: ”Tutkijanuralla tarkoitetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa työskentelevien tohtoreiden työuraa, jolla heillä on mahdollisuuksia edetä ja pätevöityä tutkijana riippumatta siitä, työskentelevätkö he yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, yrityksissä tai muualla.” (OPM 13/2006: 10.)

Jyväskylän yliopistossa neliportaista tutkijanuraa luonnehditaan seuraavasti: ”--- tavoitteena on tukea tutkijoiden yliopistouralla etenemistä sekä tavoitteellista siirtymistä uran vaiheesta toiseen. Tehtävätasojen vaativuuden kohoaminen lisää yliopistouran houkuttelevuutta ja tukee tutkimuksen laadun kehittymistä. Uudelle tasolle siirtyminen tapahtuu pääsääntöisesti joko julkisen tai sisäisen hakumenettelyn kautta.” (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011.)

Henkilöstöohjelman 2011–2017 mukaan Jyväskylän yliopistossa noudatetaan neliportaista tutkijanuraa, jonka tavoitteena on tutkimuksen laadun vahvistaminen ja tutkijanuralla kehittyminen ja eteneminen suunnitellusti. Suunnitelma uralla etenemiselle ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle laaditaan ja sitä seurataan yhdessä esimiehen kanssa kehityskeskusteluissa.

Tutkijanuran portaat ovat seuraavat (esimerkiksi tehtävien täyttämisestä ks. Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011):

Ensimmäinen porras: tohtorikoulutettava

 • Ensimmäisen portaan tavoitteena on tohtorin tutkinnon suorittaminen
 • Porras on määräaikainen (pääsääntöisesti 4 vuotta)
 • Porrasta määrittelevät erityisesti Jyväskylän yliopiston tohtorikoulun ja humanistisen tiedekunnan tohtorikoulun linjaukset

Toinen porras: tutkijatohtori

 • Opetusministeriön tekemän määrittelyn mukaan toisella portaalla ovat äskettäin väitelleet ja tutkijanuralle siirtyneet tutkijat, jotka voivat työskennellä eri sektoreilla (OPM 13/2006: 40)
 • Jyväskylän yliopistossa toisella portaalla ovat tohtorin tutkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on kyky itsenäiseen tieteelliseen työhön ja tehtävässä tarvittava opetustaito (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011)
 • Toisen portaan tavoitteena on tutkijanuralla itsenäistyminen
 • Tehtäviin kuuluu itsenäisesti ja vastuullisesti suunniteltu ja toteutettu tutkimus mutta myös opetus
 • Porras on määräaikainen (pääsääntöisesti 4 vuotta)

Kolmas porras: yliopistotutkija/yliopistonlehtori

 • Kolmannella portaalla kelpoisuusvaatimuksena on tohtorin tutkinto sekä mm. ”näyttöjä tieteellisestä tutkimustyöstä, kyky antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä” (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011)
 • Opetusministeriön julkaisun mukaan ”Tutkijanura jakautuu tässä vaiheessa tutkimuspainotteiseen ja opetuspainotteiseen vaihtoehtoon, joten osa tutkijatohtoreista siirtyy yliopistonlehtoreiksi. Työryhmä ehdottaa, että yliopistojen tutkimuspainotteisesta uravaihtoehdosta ryhdytään käyttämään nimikettä yliopistotutkija ---” (OPM 13/2006: 42.) Myös Jyväskylän yliopistossa tehtävissä voidaan painottaa joko tutkimusta tai opetusta, joskin tehtäviin kuuluu aina molempia
 • Porras on pääsääntöisesti pysyvä, mutta myös määräaikaisia työsopimuksia voidaan tehdä vastuullisiin tutkimus- ja opetustehtäviin pätevöitymiseksi ja siten tutkijanuralla etenemisen tukemiseksi (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011)


Neljäs porras: professori

 • Porras on pääsääntöisesti pysyvä, mutta myös määräaikaisia työsopimuksia voidaan tehdä (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011)
 • Opetusministeriön julkaisun mukaan yhteisrahoitteisiin, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarpeisiin perustuviin professuureihin kannustetaan sektorien välisen yhteistyön tiivistämiseksi sekä tutkimuksen ja opetuksen laaja-alaistamiseksi (OPM 13/2006: 43).

Opetusministeriön linjausten mukaan kaikille uraportaille tulee voida siirtyä tutkimustoiminnan ulkopuolelta tai eri sektoreilta, ja vastaavasti kaikilta portailta tulee voida siirtyä näihin muihin suuntiin (OPM 15/2008: 24–27).

Tenure track


Jyväskylän yliopiston henkilöstöohjelman (2011–2017) mukaan neliportainen tutkijanuramalli on laaja kokonaisuus, josta tenure track -malli on yksi osa. Kaikki tutkijanuramalliin eri portaille sijoittuvat tehtävät (työsuhteet) eivät siis ole tenure track -tehtäviä.

Opetusministeriö on määritellyt tenure track -tyyppisen järjestelmän olennaiseksi piirteeksi arviointiin perustuvan vakinaistamisen (OPM 13/2006: 31, 42).

Myös Jyväskylän yliopistossa tenure track viittaa arviointimenettelyyn. Määräaikainen tehtävä voidaan vakinaistaa tai henkilö voidaan siirtää toiseen määräaikaiseen tai vakituiseen tehtävään, mikäli hän on ansioitunut tehtävässään erityisen ansiokkaasti. Arvioinnissa tarkastellaan kolmea asiaa: henkilön tieteellisiä ansioita, opetus- ja ohjausansioita sekä muita ansioita, ja henkilöllä tulee olla poikkeuksellisen hyviä ansioita vähintään kahdessa näistä. Arvioinnissa käytetään lähtökohtaisesti ulkopuolista ja osin kansainvälisen tason arvioitsijaa. (Rehtorin päätös henkilöstöasioissa 8.2.2011.)

Opettajanura ja muun henkilöstön työssä kehittyminen

 

Jyväskylän yliopiston henkilöstöohjelma 2011–2017 toteaa, että tulevaisuuden tavoitteena on kehittää myös opettajanuraa ja luoda malli, jotta opetustehtävissä toimivat voisivat edetä uramallin ylemmille tasoille. Myös muun henkilöstön osaamisen lisäämistä ja kehittymistä työssä on tarkoitus tukea.

 

Lue lisää Jyväskylän yliopiston osalta:

 

Lue lisää Opetusministeriön (nyk. Opetus- ja kulttuuriministeriö) julkaisuista: