Uno Cygnaeus

Uno Cygnaeus on maailmanlaajuisesti tunnustettu yleissivistävän koulun käsityönopetuksen aloittajaksi kaikille oppilaille kuuluvana oppiaineena. Suomessa Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos ja Teknologiakasvatuksen tutkimusyhdistys (TEKA) ry. ovat mm. järjestäneet Cygnaeuksen pioneerityön kunniaksi ja sen tutkimisen edistämiseksi konferensseja, joiden tuloksena on julkaistu useita raportteja. Opettajankoulutuslaitoksen lehtori, KT Jouko Kantola on toiminut TEKA:n sihteerinä. Yhdistyksen puheenjohtaja, ylitarkastaja, KT, dosentti Tapani Kananoja on kehittänyt käsityö- ja teknologiakasvatusta myös kansainvälisesti. Ohessa kokoelma Cygnaeusta koskevia julkaisuja.

Uno Cygnaeus is the world wide recognized initiator of handicrafts education for all pupils in general education. In Finland the Teacher Education Department of Jyväskylä University and the Finnish Association for Research in Technology Education (FATE) have among other things organized conferences for honour and research of the pioneer work of Cygnaeus, the results of which have been published in several reports and proceedings. Lecturer of Jyväskylä University, Ed.D. Jouko Kantola has worked as the secretary of FATE. The chairman of FATE, Chief Inspector (retired), Ed.D., Doc. Tapani Kananoja has been developing handicrafts- and technology education also in international connections. Below a collection of writings on Cygnaeus.

 

LAAJAHKOJA JULKAISUJA - LARGER PUBLICATIONS

Nurmi, V. 1988. Uno Cygnaeus. Suomalainen koulumies ja kasvattaja. Helsinki: Kouluhallitus, Valtion painatuskeskus.

Kananoja, T. 1989. Työ, taito ja teknologia: yleissivistävän koulun toiminnallisuuteen ja työhön kasvattamisesta. Väitöskirja. Turun yliopisto.

Kantola, J. 1997. Cygnaeuksen jäljillä käsityönopetuksesta teknologiseen kasvatukseen. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social research 133.English

Whittaker, D. J. 1965. The slöjd system: A Scandinavian contribution to education with special reference to Britain. MA Thesis. University of Liverpool.Deutsch

Reincke, H.-J. 1995. Slöjd. Die schwedische Arbeitserziehung in der internationalen Reformpädagogik. Europäische Hochschulschulschriften. Reihe XI Pädagogik. Bd. 613. Frankfurt am Main: Peter Lang.YHTEISJULKAISUJA – COLLABORATIVE PUBLICATIONS

Kantola, J., Nikkanen, P., Kari, J. & Kananoja, T. 1999. Kasvatus työn kautta työhön. Teknologiakasvatuksen isä, Uno Cygnaeus. Koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylän yliopisto.

Kantola, J., Parikka, M., & Kananoja, T. 2000. Uno Cygnaeus teknologisten ja matemaattis-luonnontieteellisten oppiaineiden kokonaisopetuksen kehittämisessä. Matemaattis-luonnontieteellinen aikakauslehti Dimensio 64:3, 24 - 30.

Kantola, J., Rasinen, A. & Rissanen T. 2003. Käsityö-oppiaineen kehittyminen Jyväskylän yliopistossa teknisen työn ja teknologiakasvatuksen näkökulmasta. Jyväskylän opettajankoulutuslaitos. Tutkiva opettaja 3, 50 - 51.

 

Ajankohtainen Uno Cygnaeus. Suomen Kouluhistoriallisen Seuran vuosikirja 2010.

 English

Kananoja, T., Kantola, J. & Issakainen, M. (toim.) 1999. Development of Technology Education Conference -98. Jyväskylän yliopisto opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 33.

Kantola, J., Nikkanen, P., Kari, J. & Kananoja, T. 1999. Through Education into the World of Work. Uno Cygnaeus, the Father of Technology Education. Institute for Educational Research. University of Jyväskylä.
 

In the Spirit of Uno Cygnaeus: Pedagogical Questions of Today and Tomorrow. Aki Rasinen, & Timo Rissanen (eds.). University of Jyväskylä, Department of Teacher Education. 2010.ARTIKKELEITA – ARTICLES / CONFERENCE PAPERS


Gladh, S. 1968. Kansakoulumme käsityönopetus 1866 - 1888. Teoksessa: Koulu ja menneisyys XIX. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja. Helsinki, 116 - 204.

Jussila, J. 1968. Työkasvatuksen tavoitteet Suomen kansakoululaitoksen järjestämistä koskevissa suunnitelmissa vuosina 1856 - 1866. Teoksessa: Koulu ja menneisyys XIX. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja. Helsinki, 32 - 115.

Jussila, J. 1974. Opetussuunnitelmien työkasvatusta koskevat yleistavoitteet kansakoulumme
syntyvaiheista peruskouluun. Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja Kasvatus 5, 4, 216 - 226.

Kananoja, T. 1997.
Teknologisen opetuksen kehitystä.

Kananoja, T. 1999. Uno Cygnaeuksen kansainvälisistä yhteyksistä ja käsityönopetuksen vaiheista Pohjoismaissa .

Kananoja, T. 1999. Uno Cygnaeuksen ja Otto Salomonin  kirjeenvaihtoa, 22.6.1877 - 1.1.1887.

Kananoja, T. 2004.
Uno Cygnaeus ja Venäjä .

 

Kananoja, T.  Uno Cygnaeus - suppea elämäntarina

 

Kananoja, T. Teknologiakasvatusta. Teoksessa Koulutus yhteiskunnallisen muutoksen airueena. Suomen Kouluhistoriallisen Seuran vuosikirja 2011.

 

Kananoja, T. Teknisen työn innovointeja 1971-91

Reincke, H-J, Suomen kasvatuksellinen käsityö

 


English


Gladh, Sven: Handicrafts  Education in Our Folk School 1866 – 1888

In: KOULU JA MENNEISYYS. (Ed.) 1968. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja XIX. Helsinki, 116 – 204. (’The School and the Past’. XIX Yearbook of The Finnish Society for the History of Education, 116 – 204.) (Draft translation T. Kananoja)

 

Jussila, Juhani: The Aims for Education for Work in the Documents Concerning Plans for Organising the Finnish Folk School in 1856 – 1866
In: KOULU JA MENNEISYYS. (Ed.) 1968. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja XIX. Helsinki, 32 – 115. (’The School and the Past’. XIX Yearbook on the Finnish Society for the History o9f Education, Helsinki, 32 – 115.)

Kananoja, T. 1999. International Relations of Uno Cygnaeus and Development of Handicrafts Education in the Nordic Countries. 1999.

Kantola, J. 1999. Jyväskylä University in the Context of Technological Education; Technological Footsteps. Julkaisussa Kananoja, T, Kantola, J. & Issakainen, M. (toim.) Development of technology education. Jyväskylän yliopisto opettajankoulutuslaitos. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 33, 58 - 67.

Kantola, J. 2002. Developing handicrafts education into technology education at Jyväskylä University. Julkaisussa Kantola, J. & Kananoja, T. (toim.) Looking at the future: technical work in the context of technology education. Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 76, 85 - 97.

Kananoja, T. 1999.
Letters of Uno Cygnaeus and Otto Salomon, the 22nd of June 1877 - 1st of January 1887. 2002.

Kananoja, T. 2004.
Uno Cygnaeus and Russia


Kananoja, T. Innovations in technical work education in 1971 - 91

Reincke, H-J, Finnish educational handicraftsDeutsch

Kananoja, T. 1989.
Uno Cygnaeus - ein kurzes Lebensbild

Reincke, H.J. 2005.
Pädagogischer Slöjd in Finnland

 

 

Svenska


Kananoja, T. Uno Cygnaeus - den finska folkskolans och slöjdens fader