OKLA1209 Vuorovaikutus ja oppiminen (ped) (6 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• integroida kokemuksiaan ja käsityksiään vuorovaikutuksen ja oppimisen tutkimiseen
• tutkia vuorovaikutuksen ja oppimisen ilmiöitä ja jäsentää niitä teoreettisten käsitteiden avulla

Suoritustavat

Luento ja/tai pienryhmäopiskelu

Sisältö

Vuorovaikutuksen ja oppimisen ilmiöiden kytkennät
Oppimisen yksilölliset edellytykset
Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen
Oppimisympäristöt, yksilölliset erot oppimisessa ja opetuksen eriyttäminen
Osaamisen ja ymmärryksen rakentuminen

Oppimateriaalit

Opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali sekä seuraava kirjallisuus soveltuvin osin

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
ISBN: 978-951-768-192-6 1. Karila, K., Alasuutari, M., Hännikäinen, M., Nummenmaa, A. R. & Rasku-Puttonen, H. (toim.) 2006. Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
2. painos 2010: ISBN13 9789524512084. 3. painos: 2015 ISBN 978-952-451-208-4. E-kirja 2015 ISBN: 9789524516730 2. Metsäpelto, R.-L. & Feldt, T. 2015. Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. (tai aiemmat painokset).Jyväskylä: PS-kustannus.
3. Schmuck, R. & Schmuck, P. 2001. Group processes in the classroom. 8. painos. Boston: McGraw Hill.
TAI
Niemistö, R. 1999. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. (soveltuvin osin)
+
Salovaara, R. & Honkonen, T. 2011. Rakenna hyvä luokkahenki. Jyväskylä: PS-Kustannus.
TAI
Gordon, T. 2006. Toimiva koulu. Helsinki: LK-kirjat.
4. Peterson, J. M. & Hittie, M. 2003. Inclusive teaching. Creating effective schools for all learners. Boston: Allyn & Bacon.
TAI
Peterson, J. M. & Hittie, M. 2010 Inclusive teaching. The journey towards effective schools for all learners. Boston: Allyn & Bacon.
5. Woolfolk, A. 2007. Educational psychology. (10. tai uudempi painos). Boston, Mass: Allyn and Bacon.
6. Hakkarainen, K., Lonka, K. ja Lipponen, L. 2005. Tutkiva oppiminen. Helsinki: WSOY (6.painos tai uudempi)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään/sovitaan kurssilla.

Esitietovaatimukset

KTKP050 VUOROVAIKUTUS JA YHTEISTYÖ tai vastaava