HISA015 Historiantutkimuksen lähestymistapoja (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

- tuntee historiantutkimuksen keskeisimmät näkökulmat ja lähestymistavat
- tietää keskeisimmät tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä
- ymmärtää tutkimuksen tulkinnallisen luonteen
- tuntee historiantutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään historiantutkimuksen keskeisimpiin näkökulmiin, menetelmiin ja teoreettisiin lähtökohtiin.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan kontaktiopetuksen yhteydessä.

Arviointiperusteet

80% läsnäolo kurssilla ja kirjalliset tehtävät.