RFIS050 Keskiajan kirjallinen kulttuuri (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on
- perehtynyt latinalaisen kirjoituksen historiaan kulttuurikontekstissa antiikista uuden ajan alkuun
- hän osaa lukea karolingista minuskelia ja goottilaista kirjoitusta
- hänellä on yleistiedot kirjahistorian tutkimusmetodiikasta
- hän tuntee länsimaisen keskiajan kirjantuotannon pääpiirteet

Suoritustavat

Luentokurssi tai
kirjatentti

Sisältö

Luentokurssi:
luennot, harjoitukset, demonstraatiot kirjastossa, lopputentti
Kirjatentti:
perehtyminen tenttikirjallisuuteen (paleografia, kodikologia, tekstihistoria)

Oppimateriaalit

Luentokurssi: kalvot, ojenteet

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Paleografia/palaeography: STIENNON, Paléographie latine du moyen âge OR
Paleografia/palaeography: BISCHOFF, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, 4. laitos/4th ed. (English (2nd ed.): Latin palaeography: Antiquity and the Middle Ages)
Kodikologia/codicology: LEMAIRE, Introduction à la codicologie OR
Kodikologia/codicology: GÉHIN (ed.), Lire le manuscrit médiéval
Tekstihistoria/text history: REYNOLDS - WILSON, Scribes and Scholars (3. laitos/3rd ed.)

Arviointiperusteet

Luentokurssi
- kotitehtävät, lopputentti
Kirjatentti
- tenttikirjallisuus

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosana 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. Hän hallitsee erinomaisesti niiden syyt ja seuraukset sekä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konk-reettisin esimerkein ilmiöt. 1-2 asiavirhettä voi sisältyä kuvauk-seen. Opiskelija hallitsee kiitettävästi ilmiöiden syyt ja seuraukset sekä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. Asiavirheitä voi esiintyä jonkin verran. Opiskelija hallitsee ilmiöiden pääasialliset syyt ja seuraukset sekä luonnehtii niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. Asiavirheitä esiintyy jonkin verran. Ilmiöiden pääasiallisista syistä ja seurauksista on esitelty muutama. Niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta on hahmotettu heikosti.
Arvosana 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. Asiavirheitä esiintyy varsin paljon. Ilmiöiden pääasiallisia syitä ja seurauksia esitellään puutteellisesti. Niiden merkitystä kokonai-suuden kannalta ei esitetä juuri lainkaan.
Arvosana 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä. Asiavirheitä on paljon. Ilmiöiden pääasiallisia syitä ja seurauksia ei esitellä lainkaan, eikä niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta esitetä.

Esitietovaatimukset

Ranskan historia -kurssi RFIA049