RFIS070 Ranskankielinen kirjallisuus (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska
Vastuuhenkilö(t)
Anne-Laure Kiviniemi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee ranskankielisen kulttuurin tekstien ja diskurssien muotoja ja merkityksiä sekä osaa tulkita kulttuuriviitteitä kontekstissaan.

Suoritustavat

Luentosarja ja tentti tai e-tentti.

Sisältö

Perehtyminen muiden maiden kuin Ranskan ranskankieliseen kirjallisuuteen.

Lisätiedot

Opintojakso harjoittaa substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- ongelmaratkaisutaidot
- kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti
- kyky toimia toisessa kulttuurissa

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.