KIRS1201 Kirjallisuuden erikoistumisalueita I (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on vahva tietämys niistä kirjallisuuden erityisalueista, lajeista, kielialueista tai tutkimuksen painotuksista, joihin hän on syventävissä opinnoissaan keskittynyt.

Suoritustavat

kontaktiopetus, essee tai kirjatentti

Sisältö

Kolme mielellään maisterintutkielmaan liittyvää kirjallisuuden erikoistumisaluetta tausta-aineistoineen (yht. 15 op)

Oppimateriaalit

Kirjallisuus voidaan valita joko erillisestä kirjalistasta http://r.jyu.fi/pbq tai maisterintutkielman tekoa tukevasta kirjallisuudesta tentaattorin tai tutkielman ohjaajan kanssa sopien.

Kussakin erikoistumisalueessa perehdytään keskimäärin kuuteen kaunokirjalliseen teokseen ja tentaattorin tai maisterintutkielman ohjaajan kanssa sovittavaan tausta-aineistoon. Tausta-aineistona käytettävää tutkimuskirjallisuutta on lueteltu kirjalistojen ohessa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.