KIKS111 Kirjoittamisen tutkimus (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietojaan kirjoittamisen tutkimuksesta voidakseen käyttää oppimaansa maisterintutkielmassaan.

Suoritustavat

Luento, verkko-opetus, opintopiiri, referaatti.

Sisältö

Kirjoittamisen tutkimuksen eri alueet, opiskelijan maisterintutkielmaan liittyvää erityissuuntausta käsittelevät aineistot.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
Kirjoittamisen tutkimuksen tietopankki https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/kirjoittamisen-tutkimus
978-951-39-4443-8 Ekström: Kirjoittamisen opettajan kertomus, kirjoittamisen opettamisesta kognitiiviselta pohjalta (2011) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4443-8
978-951-39-6948-6 Kallionpää: Uuden kirjoittamisen opetus, osallistavaa luovuutta verkossa (2017) http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6948-6
978-951-39-6252-4 Kähmi: "Kirjoittaminen on tie minuun, minusta sinuun": ryhmämuotoinen kirjoittaminen ja metaforien merkitys psykoosia sairastavien kirjallisuusterapiassa (2015) https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/46592
978-952-215-027-1 Niemi-Pynttäri: Verkkoproosa: tutkimus dialogisesta kirjoittamisesta (2007) http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200908283865
978-951-39-5003-3 Saresma, Tuija (2007): Omaelämäkerran rajapinnoilla : kuolema ja kirjoitus http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5003-3
978-951-39-4548-0 Sääskilahti: Ajan partaalla: omaelämäkerrallinen aika, päiväkirja ja muistin kulttuuri (2011)

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.