KIRS121 Kirjallisuuden teoriat ja menetelmät I (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy soveltamaan kirjallisuustieteen teorioita ja menetelmiä maisterintutkielmaansa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, essee tai kirjatentti

Sisältö

Maisterintutkielman teoreettista taustaa syventävää ja laajentavaa tutkimuskirjallisuutta.

Oppimateriaalit

Tenttiä tai esseetä varten luettavasta kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin tai maisterintutkielman ohjaajan kanssa. Tentittävästä kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin tai maisterintutkielman ohjaajan kanssa viimeistään kuukautta ennen tenttiä.

Valittaessa kirjallisuutta voidaan käyttää ohjeellista laskukaavaa: keskimäärin 500 sivua suomenkielistä teoriakirjallisuutta tai noin 300 sivua vieraskielistä teoriakirjallisuutta = 5 op.

Kirjallisuus voidaan valita joko erillisestä kirjalistasta http://r.jyu.fi/pbq tai tutkielmassa käytettävästä teoriakirjallisuudesta tentaattorin kanssa sopien.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.