KIRS311 Maisteriseminaari (10 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• rajata maisterin tutkielman tutkimusaiheen, muotoilla tutkielmaa varten tutkimuskysymyksen ja laatia toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman
• hakea ja kriittisesti arvioida tutkielman tekemiseen tarvittavaa tietoa
• valita tutkimusmenetelmän ja ottaa huomioon menetelmään liittyvät tietoteoreettiset sitoumukset sekä arvioida menetelmän luotettavuutta
• muotoilla maisterin tutkielmaan vaadittavat rakenteelliset osat
• käyttää lähteitä hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
• keskustella rakentavasti ja argumentoiden useista eri tutkimusaiheista ja tutkimussuunnitelmista
• ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä
• arvioida omaa ja muiden tutkimusta tutkimusetiikan näkökulmasta

Suoritustavat

Ohjaus, kontaktiopetus (seminaarit), itsenäinen työ

Sisältö

Seminaari valmentaa opiskelijoita omaehtoiseen tieteelliseen työskentelyyn ja maisterin tutkielman kirjoittamiseen. Käsiteltäviä yleisempiä teemoja ovat mm. tiedonhaku, lähdekritiikki, tutkimuseettiset periaatteet, tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, argumentaatio ja tutkielman tekemiseen liittyvät menetelmälliset ja tietoteoreettiset kysymykset. Seminaari sisältää oman tutkimuksen esittelyä sekä palautteen antamista muiden opiskelijoiden tutkimuksesta. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen seminaarin aikana.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (80%) seminaarityöskentelyyn ja sovittuihin ohjaustapaamisiin sekä annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet sovitaan seminaarin yhteydessä.