KIRS523 Maisterintutkielma (40 op)

Arvosteluasteikko
Erinomainen - Kiitettävä - Hyvä - Tyydyttävä - Välttävä - Hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• rajata tutkimusaiheen ja muotoilla tutkimuskysymyksen
• hankkia tietoa tutkimusaiheestaan itsenäisesti ja arvioida sitä kriittisesti
• valita ja rajata aineiston
• kuvata ja hyödyntää aiempia tutkimuksia
• määritellä valitsemansa tutkimusaiheen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimuksessaan
• rakentaa teoreettisen viitekehyksen tutkimukselleen
• soveltaa valitsemaansa (valitsemiansa) tutkimusmenetelmää/iä tutkimuskysymysten selvittämisessä ja ymmärtää sen (niiden) vahvuudet ja heikkoudet
• argumentoida ja noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
• arvioida kriittisesti tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
• hallita työskentelyprosessinsa

Suoritustavat

Ohjaus, kontaktiopetus ja itsenäinen työ

Sisältö

Tieteellisen tutkielman laatiminen.

Arviointiperusteet

Hyväksytysti suoritettu maisterintutkielma. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan tiedekunnan arviointimatriisissa.