TAIS601 Laitoksen yhteistä opetusta (5-10 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tunnistaa ja osaa analysoida omia kiinnostuksen kohteitaan taiteen ja kulttuurin tutkimuksen kentällä,
hallitsee valitsemansa tutkimuksen osa-alueet tai on saanut niistä syvällisen ja monipuolisen käsityksen sekä
osaa problematisoida ja arvioida erilaisia lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä.

Suoritustavat

kontaktiopetus

Sisältö

Vierailuluennot, tutkimushankkeiden seminaarit, konferenssit, toimeksiannot

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.