RFIS082 Jokin muu kielentutkimuksen osa-alue (2 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , italia , espanja

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteittäin kahta seuraavista aloista:
sosiolingvistiikka, tekstilingvistiikka, leksikologia, kielifilosofia, kääntämisen teoria, puhekielen tutkimus.

Suoritustavat

Luentokurssi tai kirjatentti.

Sisältö

Luentokurssi
- luentoja, harjoituksia, lopputentti
Kirjatentt
- perehtyminen aihepiiriin tenttikirjallisuuden perusteella

Lisätiedot

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
ongelmanratkaisutaidot
kriittisen ja analyyttisen ajattelun taidot
valmiudet ottaa haltuun lyhyessä ajassa uusi kenttä

Oppimateriaalit

Luentokurssi
Kalvot, mahdolliset ojenteet
Kirjatentti
Tenttikirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

Arviointiperusteet

Luentokurssi
- lopputentti
Kirjatentti
- tenttikirjallisuus

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosana 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. Hän hallitsee erinomaisesti niiden syyt ja seuraukset sekä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konk-reettisin esimerkein ilmiöt. 1-2 asiavirhettä voi sisältyä kuvauk-seen. Opiskelija hallitsee kiitettävästi ilmiöiden syyt ja seuraukset sekä merkityksen kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. Asiavirheitä voi esiintyä jonkin verran. Opiskelija hallitsee ilmiöiden pääasialliset syyt ja seuraukset sekä luonnehtii niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta.
Arvosana 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. Asiavirheitä esiintyy jonkin verran. Ilmiöiden pääasiallisista syistä ja seurauksista on esitelty muutama. Niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta on hahmotettu heikosti.
Arvosana 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. Asiavirheitä esiintyy varsin paljon. Ilmiöiden pääasiallisia syitä ja seurauksia esitellään puutteellisesti. Niiden merkitystä kokonai-suuden kannalta ei esitetä juuri lainkaan.
Arvosana 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä. Asiavirheitä on paljon. Ilmiöiden pääasiallisia syitä ja seurauksia ei esitellä lainkaan, eikä niiden merkitystä kokonaisuuden kannalta esitetä.

Esitietovaatimukset

RFIA040