MSLS002 Museologian erikoisalat II (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee valitsemansa museologian erikoisalat hyvin ja kykenee toimimaan erikoisalueiden asiantuntijana,
- tuntee laajemmin museologian erikoisaloja sekä
- kykenee arvioimaan kriittisesti ja asettamaan valitsemiensa erikoisalojen keskustelun laajempaan museologiseen kontekstiin.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely (kirjatentti tai kirjallinen työ).

Sisältö

Opintojakson aikana tutustutaan itseä kiinnostavaan ja omaa työllistymistä edistävään museologian erikoisalaan. Erikoisala voi olla sama kuin aineopinnoissa (MSLA1003) valittu ala. Museologian erikoisaloja ovat muun muassa kulttuuriperintö ja sen prosessit, kulttuuriympäristön tutkimus, museohistoria, objektit ja kokoelmat, museopedagogiikka, kokoelmien hoito ja konservointi, museologisen tutkimuksen metodologia, museon yhteiskunnallisuus ja institutionaalisuus, museonäyttelyt viestintänä, museopolitiikka tai jokin muu tentaattorin kanssa sovittava erikoisala.

Oppimateriaalit

Valitaan yhdessä tentaattorin kanssa valittua erikoisalaa käsittelevää kirjallisuutta.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus tai kirjallinen työ.