MSLS010 Tutkielmaan liittyvät opinnot I (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on perehtynyt syvällisesti tutkielmansa aihepiiriin ja siihen liittyviin kysymyksiin,
- tuntee laaja-alaisesti museologian menetelmiä ja osaa arvioida niitä suhteessa omaan tutkielma-aiheeseensa sekä
- osaa kertoa muille kirjallisuudesta tekemistään havainnoista.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely (kirjatentti tai kirjallinen työ) tai muut tentaattorin kanssa sovittavat suoritustavat. Osan opintojaksosta voi suorittaa pitämällä kirjaesitelmän maisteriseminaarissa MSLS020.

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään omaa tutkielman aihetta käsittelevään teoreettiseen ja menetelmälliseen kirjallisuuteen. Opintojaksolla syvennetään myös oman tutkielma-aiheen sisältöosaamista perehtymällä tutkielman aiheeseen liittyvään kotimaiseen ja kansainväliseen kirjallisuuteen. Opintojakson aikana harjoitellaan asiantuntijatyöhön olennaisesti kuuluvaa tieteellisen tiedon välittämistä tieteelliselle yleisölle.

Oppimateriaalit

Valitaan yhdessä tentaattorin kanssa maisterintutkielman laatimista tukevaa kirjallisuutta.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus tai kirjallinen työ. Mahdollisena osasuorituksena kirja-esitelmä.