MSLS013 Työssäoppiminen III ja työelämäprojekti (10 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee hyvin museon muisti- ja kulttuuriperintöorganisaationa, museotyön monipuoliset työmenetelmät ja eri museotyyppien toimintaperiaatteet,
- hallitsee itsenäisen kehittämisprojektin toteuttamisen sekä
- osaa käyttää saamiaan tietoja ja taitoja käytännön museotyössä.

Suoritustavat

Työssäoppimispaikan itsenäinen hakeminen ja työssäoppimisesta sopiminen museoammatillisesti hoidetussa museossa. Kuuden viikon (180 tuntia) laajuinen ohjattu työskentely, jossa tutustutaan mahdollisimman monipuolisesti museoon, sen toimintoihin ja työtehtäviin. Työskentelyn ohessa toteutetaan museografinen kehittämisprojekti, jossa sovelletaan hankittua museologian asiantuntijuutta. Jakso voidaan jakaa pienempiin osiin ja sen voi korvata aiemmalla työtodistuksin dokumentoidulla työskentelyllä museoammatillisesti hoidetussa museossa.

Sisältö

Perehdytään käytännön kokemuksen kautta museotyöhön, museo-organisaatioon ja eri museotyyppien toimintaperiaatteisiin sekä hankitaan lisävalmiuksia museotyöstä suoriutumiseen. Museotyypin tulee olla eri kuin perusopintojen opintojaksossa MSLP040 ja aineopintojen opintojaksossa MSLA035.

Arviointiperusteet

Työskentely, raportti ja kehittämisprojektin dokumentointi.