MUPS1050 Työharjoittelu ulkomailla (5-15 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
englanti , saksa , ranska , venäjä , espanja , ruotsi , suomi

Osaamistavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa
- osaa arvioida omia työelämävalmiuksiaan ja kehittymistään työtehtävissä
- tunnistaa oman asiantuntijuutensa keskeiset osat
- tunnistaa kehittämistä vaativat tietojensa ja taitojensa alueet
- pystyy mahdollisuuksien mukaan soveltamaan käytännön työtehtävissä pää- ja sivuaineissaan omaksumiaan tietoja ja taitoja

Suoritustavat

Työharjoittelu, harjoitteluraportti.

Sisältö

Työharjoittelulla tarkoitetaan opintoihin kuuluvaa lyhyttä työssäolojaksoa, jonka aikana opiskelija tutustuu oman alansa työtehtäviin, soveltaa koulutuksen aikana omaksuttuja tietoja ja taitoja käytännön työtehtävissä sekä luo kontakteja työnantajiin. Työharjoittelun tulee liittyä opiskelijan omaan alaan. Harjoittelusta solmitaan sopimus laitoksen ja työnantajan kanssa ennen harjoittelua.

Lisätiedot

Yhden kuukauden mittainen työharjoittelu vastaa 5 opintopistettä. Työharjoittelusta voi saada korkeintaan 15 opintopistettä (osana musiikkitieteen syventäviä opintoja kuitenkin vain 2 kk = 10 op). Opiskelija voi liittää suorittamansa vapaaehtoisen työharjoittelun syventävien opintojensa osaksi työelämäopintoihin, syventävien vapaavalintaisiin opintoihin tai yleisopintoihin. HUOM. Työharjoittelulla voi korvata maisteriopintojen pakollisen Työelämäprojektin (MUSS1048).

Arviointiperusteet

Hyväksytysti suoritettu ja raportoitu työharjoittelujakso.