MUPS1020 Maisterintutkielmaa tukeva tutkimusmenetelmä (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on perehtynyt valittuun kvantitatiiviseen tai kvalitatiiviseen tutkimusmenetelmään ja sen aiempaan käyttöön alan tutkimuksessa
- osaa soveltaa valittua teoreettis-metodista lähestymistapaa oman tutkielmansa kontekstissa
- osaa kriittisesti arvioida valitun tutkimusmenetelmän luotettavuutta ja valittuun teoreettiseen lähestymistapaan liittyviä tietoteoreettisia sitoumuksia.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöt, harjoitustehtävät, luentotentti, seminaariesitelmä, kotiessee, kirjatentti. Opiskelijan on mahdollista sopia vastuuopettajan kanssa muussa oppiaineessa järjestettävän kurssin sisällyttämisestä opintojaksoon. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Opiskelijan maisterintutkielmaa tukevia menetelmällis-teoreettisia opintoja.

Lisätiedot

Ajoitus: ensimmäinen tai toinen opintovuosi.

Oppimateriaalit

Sovitaan pääsääntöisesti maisterintutkielman ohjaajan kanssa valikoiden esimerkiksi seuraavista:
- Metsämuuronen (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä
- Valli (2015). Johdatus tilastolliseen tutkimukseen.
- Ketokivi (2015) Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi
- Nummenmaa (2009) Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät.
- Field & Hole (2003). How to design and report experiments
- Vehkalahti (2014). Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät
- Howitt (2010). Introduction to qualitative methods in psychology
- Tuomi & Sarajärvi (2002, 2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi
- Alasuutari (2011) Laadullinen tutkimus 2.0
- Aaltola & Valli (2015) Ikkunoita tutkimusmenetelmiin.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
952-5372-18-9 Metsämuuronen, J. (2011). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä
9789524516761 Valli, R. (2015). Johdatus tilastolliseen tutkimukseen (2. uud. p.) Elektroninen aineisto.
9789524953540 ISBN: 9789524958516 Ketokivi, M. (2015). Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi.
978-951-31-5152-2 Nummenmaa, L. (2009). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät
0-7619-7382-6 978-0-7619-7382-9 978-0-7619-7383-6 0-7619-7383-4 Field, A. (2003). How to design and report experiments.
978-951-792-649-2 Vehkalahti, K. (2014). Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät.
9780273742296 Howitt, D. (2010). Introduction to qualitative methods in psychology. Elektroninen aineisto.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, hyväksytysti suoritetut kotitehtävät, luentotentti tai seminaariesitelmä, hyväksytysti suoritettu essee tai tentti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.