MUPS1051 Musiikkiteknologiaprojekti (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• suunnitella omaehtoisesti musiikkiteknologiaa musiikkitieteeseen, musiikkikasvatukseen tai musiikkiterapiaan soveltavan projektin
• soveltaa osaamistaan projektin tavoitteisiin
• arvioida osaamistaan ja oppimistaan projektityön näkökulmasta.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, projektisuunnitelma ja -raportti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Musiikkiteknologian hyödyntämiseen tai kehittämiseen liittyvä projektityö.

Lisätiedot

Ajoitus: ensimmäinen tai toinen opintovuosi.

Oppimateriaalit

Erikseen kurssilla jaettavat oppimateriaalit.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, dokumentoitu ja hyväksytysti suoritettu työ.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.