MUSS1002 Suomen populaarimusiikki (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa suomalaisen populaarimusiikin kehityslinjat
- selittää suomalaisen populaarimusiikin keskeisimmät vaiheet
- sijoittaa suomalaisen populaarimusiikin kehityksen osaksi musiikin sekä yhteiskunnan yleistä kehitystä
- hahmottaa miten suomalainen populaarimusiikki nivoutuu osaksi maailman populaarimusiikkia.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, luento- ja kuuntelutentti, kirjatentti erikseen sovitun kirjallisuuden pohjalta, kuuntelutentti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Populaarimusiikin kehitys 1900-luvun alusta tähän päivään.

Lisätiedot

Ajoitus: ensimmäinen tai toinen opintovuosi.

Oppimateriaalit

Kurssin yhteydessä annettava kirjallinen, av- sekä verkkomateriaali tai vastuuopettajan kanssa sovittava oppimateriaali.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) kontaktiopetukseen, luentotentin hyväksyttävä suoritus, hyväksytysti suoritettu kuuntelutentti, hyväksytysti suoritettu kirjatentti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.