KTK0006 Opetushallinnon opinnot (ped) (1 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
osaa kuvata koulutusta koskevaa lainsäädäntöä
osaa soveltaa oman koulutustason opetustoimen lainsäädäntöä
osaa käyttää Finlex-ohjelmaa

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

varhaiskasvatuksen lainsäädäntö
perusopetus- ja lukiolainsäädäntö
ammatillisen ja aikuiskoulutuksen lainsäädäntö
hallintolaki
opettajan vastuukysymykset
arviointi
lastensuojelu, oppilashuolto

Oppimateriaalit

Finlex (https://www.finlex.fi/fi/)
sekä luennoitsijan esittelemä muu oheismateriaali.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja/tai oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.