MKAS1004 Musiikkikampusopinnot (5-10 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa aiemmin hankkimiaan tietojaan ja taitojaan pedagogiseen ja taiteelliseen toimintaan ja ohjaamiseen
- kehittää edelleen perustaitojaan ja pedagogista osaamistaan musiikin parissa

Suoritustavat

Kontaktiopetus ja ohjaus, demot, osallistuminen produtioon, raportointi, tentti.
Tarkka suoritustapa musiikkikampuksen kurssitarjonnan mukaan.

Sisältö

Musiikkikampusopintoina kuoronjohtoa, erilaisia produktioita jne. musiikkikampuksen tarjonnan mukaan.

Lisätiedot

Opintojakson suorituksesta ja laajuudesta sovitaan oppiaineen pääedustajan kanssa.

Oppimateriaalit

Sovitaan erikseen opintojaksokohtaisesti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, annettujen tehtävien tekeminen hyväksytysti, mahdollinen tentti ja muut näytö osaamisesta.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin yhteydessä.