MKAS1021 Musiikkikasvatuksen historia ja nykyisyys (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä Suomen musiikkikasvatuksen erityispiirteitä
- tunnistaa laulunopetuksen aseman Suomen koululaitoksen eri vaiheissa
- analysoida opetussuunnitelmien ja arviointimenetelmien kehitystä
- arvioida musiikin harrastusmahdollisuuksia osana suomalaista kulttuurielämää
- vertailla yleissivistävän koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetussuunnitelmia ja käytänteitä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät, essee. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Laulu ja musiikki oppiaineena suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Opetussuunnitelmien ja arvioinnin kehityslinjat.

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, kirjallisuus ja muu kurssin yhteydessä annettava aineisto.
• Linnankivi, Tenkku. & Urho (1981). Musiikin didaktiikka.
• Pajamo (1999) Lehti puusta variseepi;
• Kosonen, E., & Pajamo, R. (2009). Seminaarinmäen koululauluja: Jyväskylän yliopisto 75 vuotta.
• Johnson, P., Kykyri, V., Pyhältö, K., & Soini, T. (2007). Suuntana yhtenäinen perusopetus: Uutta koulukulttuuria etsimässä.. Jyväskylä: PS-Kustannus.
• Ouakrim-Soivio, N. (2016). Oppimisen ja osaamisen arviointi. Helsinki: Otava.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
951-20-2118-8 Linnankivi, M., Tenkku, L., & Urho, E. (1981). Musiikin didaktiikka.
951-0-23447-8 Pajamo, R. (1999). Lehti puusta variseepi: Suomalainen koululauluperinne.
978-951-39-3515-3 Kosonen, E., & Pajamo, R. (2009). Seminaarinmäen koululauluja: Jyväskylän yliopisto 75 vuotta.
978-952-451-159-9 Johnson, P., Kykyri, V., Pyhältö, K., & Soini, T. (2007). Suuntana yhtenäinen perusopetus: Uutta koulukulttuuria etsimässä.
978-951-1-29523-5 Ouakrim-Soivio, N. (2016). Oppimisen ja osaamisen arviointi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen. hyväksytysti suoritetut kirjalliset tehtävät ja itsearviointi.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.