MKAS029 Musiikin erityiskasvatus (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee musiikin keskeiset hyvinvointi- ja terveysvaikutukset
- tunnistaa vuorovaikutukseen liittyvät keskeiset osatekijät ja osaa soveltaa niitä käytäntöön
- tuntee musiikkiterapiaan liittyvien lähestymistapojen soveltamistapoja musiikkikasvatuksellisiin tarkoituksiin
- osaa valita musiikin erityisryhmien kanssa työskentelyyn soveltuvia musiikkikasvatuksellisia tai –pedagogisia toimintatapoja
- osaa toimia erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten esimerkiksi erityisluokilla, palvelutaloissa tai sairaaloissa
- osaa toteuttaa pienimuotoisia käytännön musiikkikasvatusprojekteja edellä mainituissa ympäristöissä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyö, projektityö, työssäoppimisjakso. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Musiikin hyvinvointi- ja terveysvaikutukset, vuorovaikutustaidot, inkluusio musiikinopetuksessa, musiikkiterapeuttisia näkökulmia musiikkikasvatukseen, projektityön perusteet, projektin käytännön toteuttaminen.

Lisätiedot

Opintojakso suoritetaan yhteistyössä JAMKin musiikin koulutusohjelman kanssa.

Oppimateriaalit

- Louhivuori, Paananen & Väkevä (toim.) (2009). Musiikki-kasvatus: näkö­kulmia kasvatukseen opetukseen ja tutkimuk-seen
- Louhivuori & Saarikallio (toim.) (2009). Musiikkipsykologia
- Eerola, Louhivuori & Moisala (toim.) (2006). Johdatus musiikintutkimukseen
- Lisäksi erikseen sovittavia artikkeleita.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-952-67284-0-7 Louhivuori, Paananen & Väkevä (toim.) (2009). Musiikkikasvatus: näkö­kulmia kasvatukseen opetukseen ja tutkimukseen.
978-951-796-662-7 Louhivuori & Saarikallio (toim.) (2009). Musiikkipsykologia.
951-98479-2-8 Eerola, Louhivuori & Moisala (toim.) (2006). Johdatus musiikintutkimukseen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, työssäoppimisjakson toteutus hyväksytysti ja siihen liittyvän kirjallisen projektityön hyväksytty suoritus.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.