MKAS032 Musiikkikasvatuksen filosofia (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä filosofiset peruskäsitteet ja soveltaa niitä musiikkikasvatukseen liittyviin kysymyksiin
- osaa nimetä musiikkikasvatuksen filosofiset pääsuuntaukset ja kykenee kriittisesti arvioimaan niiden merkitystä erityisesti musiikkikasvatuksen pedagogisten ratkaisujen kannalta
- osaa perustella musiikkikasvatuksen asemaa osana koululaitosta ja laajemmin suomalaista yhteiskuntaa
- osaa hyödyntää musiikkikasvatuksen filosofista kirjallisuutta osana opettajan työtä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyöt, essee. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Yleisen filosofian, musiikkifilosofian ja musiikkikasvatuksen filosofian peruskäsitteet. Musiikkikasvatuksen filosofian historiallinen tausta. Filosofisten käsitteiden soveltaminen opettajan työhön ja käytännön pedagogiikkaan.

Lisätiedot

Ajoitus: ensimmäinen tai toinen opintovuosi.

Oppimateriaalit

Luentomonisteet ja mainittu kirjallisuus.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
0-13-663881-3 Reimer, B. (1989). Philosophy of Music Education.
0-19-509171-X Elliot, D. (1995). Music matters: a new philosophy of music education.
951-98479-2-8 Eerola, T., Louhivuori, J. & Moisala, P. (2006). Johdatus musiikintutkimukseen.
978-952-67284-0-7 Louhivuori, J., Paananen, P. & Väkevä, L. (2009). Musiikkikasvatus.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen ja ryhmätyönä työstettävien esseiden tekeminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.