MKAS033 Musiikkisosiologia (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- analysoida erilaisia näkemyksiä musiikin olemuksesta ja roolista erilaisissa yhteiskunnissa ja kulttuureissa, sekä tarkastella näitä kriittisesti.
- tulkita ja tehdä johtopäätöksiä musiikin voimasta ja vaikutuk-sesta erilaisissa yhteyksissä.
- laatia suosituksia musiikin käyttömahdollisuuksista henkisen hyvinvoinnin välineenä sekä musiikkikasvatuksessa että muissa yhteyksissä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, ryhmätyö, kirjalliset tehtävät, ryhmäkeskustelu. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Opintojakso MKA S033 käsittää joitakin musiikin ja yhteiskunnan välisiä toiminnan ja vuorovaikutuksen teema-alueita niin historiallisesti kuin suhteessa omaan aikaamme. 'Perinteisen' kontaktiopetuksen määrä on melko vähäinen, oppimissisällön painottuessa pienryhmissä tehtävien eri aihealueita käsitteleviin esitelmiin ja niiden pohjalta käytyihin keskusteluihin. Omakohtaisen opiskelun merkitys niin yksilö- kuin pienryhmätasolla on keskeistä.

Oppimateriaalit

Valikoiden seuraavista:
Bakan (2008): World Music – Traditions and Transformations (se-cond edition; chapters 1 & 2)
Bohlmann (2002): World Music – A Very Short Introduction
Bohlman (2004): The Music of European Nationalism
Cook (2000): Music - A Very Short Introduction
Korpe, M., & Sola, H. (2006). Ampukaa artisti!: Musiikkisensuuri nykypäivänä.
Ling (1986): Europas musikhistoria - 1730
Ling (1988): Europas musikhistoria – folkmusiken
Nettl (2005): The Study of Ethnomusicology – Thirty-one Issues and Concepts
Taylor (2007): Beyond Exoticism
Titon, toim. (2009): Worlds of Music
Lisäksi muu kurssin yhteydessä annettava kirjallinen, av- sekä verkkomateriaali

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9780073526645 0073526649 Bakan, M. B. (2012). World music: Traditions and transformations (2nd ed.)
978-0-19-285429-2 Bohlman, P. V. (2002). World music: A very short introduction.
9781576072707 Bohlman, P. V. (2004). The music of European nationalism: Cultural identity and modern history. Elektroninen aineisto
0-19-285382-1 Cook, N. (1998). Music: A very short introduction.
952-471-642-9 Korpe, M., & Sola, H. (2006). Ampukaa artisti!: Musiikkisensuuri nykypäivänä.
91-24-31408-0 Ling, J., & Kahnberg-Haglund, M. (1983). Europas musikhistoria -1730.
91-24-16345-7 Ling, J. (1989). Europas musikhistoria: [2], Folkmusiken 1730-1980.
978-0-252-03033-8 978-0-252-07278-9 0-252-03033-8 0-252-07278-2 Nettl, B. (2005). The study of ethnomusicology: Thirty-one issues and concepts (New ed.) Elektroninen aineisto.
978-0-8223-3968-7 Taylor, T. D. (2007). Beyond exoticism: Western music and the world. Elektroninen aineisto.
0534595391 9780534595395 Titon, J. T. (2009). Worlds of music: An introduction to the music of the world's peoples (5th Ed.). Elektroninen aineisto.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (vähintään 80 %), esitelmän laatiminen ja esittäminen ryhmässä, hyväksytysti suoritetut kirjalliset tehtävät, loppudebattiin osallistuminen.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.