MKAS036 Musiikin historian pedagogiikka (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- soveltaa aiemmin oppimiaan musiikin historian ja eri musiikkikulttuureihin liittyviä tietojaan ja taitojaan niin koulumaailmaan kuin koulumaailman ulkopuolella tarvittavien pedagogisten sovellutusten tekemiseen
- yhdistää eri opintojaksojen sisältöjä pedagogispainotteisten aihepiirien luomiseksi
- suunnitella, valmistaa ja toteuttaa musiikin historiaan liittyviä opetuskokonaisuuksia eri luokka-asteille sekä peruskoulussa että lukiossa
- käyttää musiikkiteknologian mahdollistamia oppimisympäristö-jä, soveltaa niiden tarjoamia mahdollisuuksia suomalaiseen koulumaailmaan, sekä luoda uusia oppimisympäristöjä musiikin historian pedagogiikan kehittämiseksi
- analysoida tieteellisen tutkimuksen kriteerein alueesta tehtyjä tutkimuksia, sekä kehittää omaa opettajuuttaan pedagogiikan ja pedagogisen tutkimuksen alueilla
- kehittää luomaansa laaja-alaista opettajuuttaan jatkuvan uudelleenarvioinnin pohjalta

Suoritustavat

Kontaktiopetus, kirjalliset tehtävät, työssäoppimisjakso, pedagogisen materiaalin tuottaminen. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Analyyttisiä kuvauksia musiikin merkityksestä erilaisissa historiallisissa konteksteissa, niiden kriittistä tarkastelua ja mahdollisia sovellutuksia koulun musiikinopetukseen. Musiikkiteknologisten sovellusten hyödyntämistä musiikin historian pedagogiikassa. Pedagogisen materiaalin tuottamista.

Lisätiedot

Ajoitus: ensimmäinen tai toinen opintovuosi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen (80-100%) osallistuminen kontaktiopetukseen, harjoitustöiden ja opetusjaksojen valmistaminen ja toteutus hyväksytysti, kirjallisen raportin laatiminen työssäoppimisjaksosta.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.