MKAS044 Monikulttuurinen musiikkikasvatus (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa aiemmin oppimiaan tietoja ja taitoja pedagogisten taiteellisten ja/tai tieteellisten sovellutusten tekemiseen monikulttuurisen musiikkikasvatuksen eri osa-alueilla
- kehittää omaa laaja-alaista opettajuuttaan, laaja-alaista muusikkouttaan sekä laaja-alaista pedagogista ja tieteellistä osaamistaan
- hyödyntää musiikkiteknologian mahdollistamia sovellutuksia maailman musiikkikulttuurien opetuksessa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, demot, harjoitustyöt, työssäoppimisjakso, pedagogisen materiaalin tuottaminen, kirjatentti, raportti. Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Analyyttisia kuvauksia musiikin merkityksestä erilaisissa yhteiskunnallisissa konteksteissa, niiden kriittistä tarkastelua ja mahdollisia sovellutuksia koulun musiikinopetukseen. Pedagogisen materiaalin tuottamista.

Lisätiedot

Ajoitus: ensimmäinen tai toinen opintovuosi.

Oppimateriaalit

- Schippers H (2010). Facing the Music – Shaping Music Education from a Global Perspective.
- mahdollinen muu kirjallisuus sekä verkkomateriaali ilmoitetaan kurssin yhteydessä

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-0-19-537975-4 978-0-19-537976-1 Schippers, H. (2010). Facing the music: Shaping music education from a global perspective.

Arviointiperusteet

Aktiivinen (80-100%) osallistuminen opetukseen, harjoitustöiden ja opetusjaksojen valmistaminen ja toteutus hyväksytysti, kirjallisen loppuraportin laatiminen työssäoppimisjaksosta.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.