MKAS049 Maailman musiikin erikoistumisopinnot (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa käytännön musiikin tekemisen kautta aiemmin oppimiaan eri musiikkikulttuureihin liittyviä tietojaan ja taitojaan laajemmin
- suunnitella, valmistaa ja ohjata maailman eri musiikkikulttuureista peräisin olevaa materiaalia muusikkona ja yhtyeen johtajana
- tiedostaa ja tunnistaa laajasti maailman eri musiikkikulttuureiden ominaispiirteitä, ja kykenee soveltamaan niitä sovituksissaan ja sävellyksissään.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, sovitukset, ryhmätyöt, esiintymiset. Tarkka suoritustapa kerrotaan vuosittain opetusohjelmassa.

Sisältö

Käytäntö- ja pedagogiapainotteinen opintokokonaisuus, jonka aikana
- tutustutaan soittaen ja laulaen musiikkiin eri puolilta maailmaa
- saadaan aikaan laajahko ohjelmisto mikä sisältää musiikkia kaikista maanosista ja niissä olevista musiikkikulttuureista
- hyödynnetään laitoksella olevaa, eri musiikkikulttuureita edustavaa soitinvalikoimaa
- pyritään linkittämään opintojakson aikana tehtävät asiakokonaisuudet laitoksen muuhun musiikkikasvatuksen opetukseen
- pyritään toimimaan taiteellisena ja toiminnallisena projektina laitokselta ulospäin

Lisätiedot

Ajoitus: ensimmäinen tai toinen opintovuosi.

Oppimateriaalit

Annetaan opetuksen yhteydessä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen (miellellään 100%) osallistuminen kontaktiopetukseen, sovitusten tekeminen ja niiden ohjaaminen hyväksytysti, työpajojen ja esiintymisten valmistaminen, osallistuminen sekä osittainen ohjaaminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa ja itsenäisen suoritustavan ohjeissa.